กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้[ วิธีใช้ website ]
   วิสัยทัศน์สำนักยา
ประวัติการปรับปรุงข้อมูล Web
  Set to Home
 [เลื่อน Scroll bar ด้านข้าง]

 มี 26 หัวข้อ

   1 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์    


   2 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น    


   3 . หนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้ายา    


   4 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ที่ต้องจัดทำรายงานการขายโปรดส่งความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปยัง กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักยา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ทาง e-mail :rottub@gmail.com    


   5 . แบบฟอร์มการให้คะแนนในการคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2559    


   6 . คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)    


   7 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘    


   8 . หนังสือเวียน เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณโปรดส่งความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปยัง สำนักยา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทาง e-mail : herbfda@gmail.com    


   9 . สำนักยาเห็น เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น โปรดส่งความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังกลุ่มกำหนดดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักยา ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558    


   10 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเลขรับชั่วคราวที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2558    


   11 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และชีววัตถุใหม่ (New Biological Products)


   12 . คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา


   13 . สำนักยาเห็นควรเปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
๑. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ พ.ศ. ....
๒. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ พ.ศ. …
๓. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. …
โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปยังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา Email : druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   14 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน


   15 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก


   16 . สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


   17 . หนังสือเวียน เรื่อง ระบบการจองคิวกลางสำหรับการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน


   18 . หนังสือเวียน เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล


   19 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย จากปัญหาการนำยาแก้ปวดทรามาดอล ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มเยาวชน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.3. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


   20 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายยา


   21 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยา


   22 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


   23 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)


   24 . คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช[Hydroxyethyl starch (HES)]


   25 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๕๖


   26 . หนังสือเวียน เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์
คู่มือสำหรับประชาชน   

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบบงานด้านยา
  

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***
  

(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
  

การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book  


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
  


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนาการขึ้นทะเบียนยาแบบ e-submission
การดำเนินการตามกฎหมาย
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
    - การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
    - การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
แนวทางการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้พัฒนาระบบการจัดทำเอกสาร eCTD(Schema)
คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาตามแบบ ACTD เข้าสู่รูปแบบการยื่น แบบ eCTD
FAQ (ถาม-ตอบ)
 นโยบายแห่งชาติด้านยา
ติดตามผลดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปี 2555-ไตรมาส 3 ปี 2558
    - ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการเข้าถึงยา
    - ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
    - ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
    - แบบรายงานผลดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
    - รับสมัครทีมวิจัยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังเอกสารแนบ (PublishOnWeb) และรายละเอียดของการรับสมัครพร้อมใบสมัคร (ApplicationInformation & ApplicationForm) ทั้งนี้จะปิดการรับสมัครวันที่ 24 ก.ค. 2558
    - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ราคากลางยา
    - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
    - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ณวันที่ 20 ตุลาคม 2558
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
    1.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital )
       - หนังสือเวียน เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
       - คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ณ เดือนมิ.ย.58
       - ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการฯ ณ เดือนต.ค.58
       - ข้อมูลกุญแจสำคัญ 6 ประการ (PLEASE)
    2.การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาสมเหตุผล สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 รร.นารายณ์ ถ.สีลม
       - ทิศทางการพัฒนากำลังคนการใช้ยาสมเหตุผล โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
       - การจัดการเรียนการสอนของโมดูล การเรียนรู้ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
       - Simulation-Based Learning โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
       - Problem-based-Pharmacotherapy โดย ผศ. นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
 กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัย
 ทางคลินิก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับ
ประกาศกองควบคุมยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ และยาสามัญใหม่แบบ ASEAN Harmonization ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 1
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 2
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาแบบ Asean Harmonization
ASEAN Harmonization
FAQ (ถาม - ตอบ)
ติดต่อเรา : ข้อเสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น [ia_drug@fda.moph.go.th]
 Vaccine
Summary Product Characteristic (SPC)
Registered Vaccine
Thailand Public Acessement Report (TPAR)   
Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand
Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand
Related Guidelines
 ข้อมูลเฝ้าระวังด้านยา/ ยาปลอม
 โดยศูนย์ข้อมูลกำกับระบบยา เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของยาปลอม และยาผิดกฎหมายต่างๆ
 รายนามสถานประกอบการ ยา
รวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตยา, นำหรือสั่งยา, ขายยา ทั่วประเทศ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
 โครงการ ASU
 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use
 ความรู้ Stem Cell
ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับประชาชน
 การศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศ
  บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจาดต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557
  รายการสิทธิบัตรยา จากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจากต่างประเทศ
  หนังสือเวียน และประกาศ ต่างๆ
  ประเด็นคำถามที่พบบ่อยในการขอใช้ยา BE ต่างประเทศ  
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
 ยาใหม่/ยาชีววัตถุใหม่ แบบมี/ ไม่มีเงื่อนไข 2556
 ยาสามัญใหม่ และหมวดยาสามัญชีววัตถุ 2556
ฐานข้อมูล สืบค้นสิทธิบัตรยา
ข้อมูลยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รายการยา Pipeline Products
 การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูล
รายชื่อโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Protocol) ของสถาบัน/ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลที่ได้รับอนุมัติ
คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
 รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน  
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home