กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้
   
นโยบายแห่งชาติด้าน
  ยาและยุทธศาสตร์
  การพัฒนาระบบยา
  แห่งชาติ

   
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
  การส่งเสริมการขายยา
  ของประเทศไทย
   ฉบับ คยช.มีมติเห็นชอบ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555


[ วิธีใช้ website ]
   วิสัยทัศน์สำนักยา
ประวัติการปรับปรุงข้อมูล Web
  Set to Home
 [เลื่อน Scroll bar ด้านข้าง]

 มี 14 หัวข้อ

   1 . สำนักยาได้ดำเนินการยกร่างคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณายาสามัญประจำบ้านและการเปลี่ยนประเภทยา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการปรับเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่ไม่ใช่ยาต้านจุลชีพ ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘    


   2 . *** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและนำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง e-mail fdaprices@gmail.com ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***    


   3 . การประชุมชี้แจง เรื่อง การแสดงราคาขายปลีกของยาสำเร็จรูป วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558    


   4 . หนังสือเวียน เรื่อง ระบบการจองคิว (ชั่วคราว) สำหรับกระบวนการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา    


   5 .
แจ้งการเลื่อนประชุม "หารือเพื่อแก้ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่ออินเตอร์เน็ตแลโซเชียลมีเดีย" จากวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 - 16.30 น." เป็น วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น." สถานที่เดิม ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร เอ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี


   6 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)
หากประสงค์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ e-mail : jaewon_31@hotmail.com   7 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มี Monoclonal antibody เป็นส่วนประกอบ และ แนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มี recombinant Granulocyte-Colony Stimulating Factor เป็นส่วนประกอบหากสนใจเข้าร่วมประชุม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา โทร. 0-2590-7360 , 0-2590-7344 และส่งแบบตอบรับพร้อมชำระเงินภายในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558


   8 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการพิจารณาคำขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2556


   9 . ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายยาและกฎระเบียบเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ ปี 2558 หากสนใจ สามารถสมัครรับการอบรม ให้ส่งใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) มาทาง e-mail : pin2418@gmail.com


   10 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง GMP ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ


   11 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๕๕
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   12 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ในสถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดแสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail tirx18.rsu@hotmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558


   13 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗โปรดแสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail tirx18.rsu@hotmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558


   14 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗โปรดแสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail tirx18.rsu@hotmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558


*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***
  

(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
  

การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ยา
ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
  


โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำเกลือขาดแคลน  


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ
ระบบข้อมูลการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(Electronic-Accredit System)
 โครงการพัฒนาการขึ้นทะเบียนยาแบบ e-submission
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ์
    - การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
    - การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
แนวทางการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้พัฒนาระบบการจัดทำเอกสาร eCTD(Schema)
FAQ (ถาม-ตอบ)
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
 ยาใหม่/ยาชีววัตถุใหม่ แบบมี/ ไม่มีเงื่อนไข 2556
 ยาสามัญใหม่ และหมวดยาสามัญชีววัตถุ 2556
ฐานข้อมูล สืบค้นสิทธิบัตรยา
ข้อมูลยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รายการยา Pipeline Products
 กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัย
 ทางคลินิก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับ
ประกาศกองควบคุมยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ และยาสามัญใหม่แบบ ASEAN Harmonization ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 1
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 2
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาแบบ Asean Harmonization
ASEAN Harmonization
FAQ (ถาม - ตอบ)
ติดต่อเรา : ข้อเสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น [ia_drug@fda.moph.go.th]
 Vaccine
Summary Product Characteristic (SPC)
Registered Vaccine
Thailand Public Acessement Report (TPAR)   
Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand
Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand
Related Guidelines
 ข้อมูลเฝ้าระวังด้านยา/ ยาปลอม
 โดยศูนย์ข้อมูลกำกับระบบยา เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของยาปลอม และยาผิดกฎหมายต่างๆ
 รายนามสถานประกอบการ ยา
รวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตยา, นำหรือสั่งยา, ขายยา ทั่วประเทศ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
 โครงการ ASU
 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use
 ความรู้ Stem Cell
ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับประชาชน
 การศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศ
  บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจาดต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557
  รายการสิทธิบัตรยา จากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจากต่างประเทศ
  หนังสือเวียน และประกาศ ต่างๆ
  ประเด็นคำถามที่พบบ่อยในการขอใช้ยา BE ต่างประเทศ  
 รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน  
 การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูล
รายชื่อโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Protocol) ของสถาบัน/ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลที่ได้รับอนุมัติ
คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home