กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้
การตรวจสอบรายการ
ที่มีผู้ผลิต / ผู้นำเข้า
เพียงรายเดียว(Monopoly)
จากโรงพยาบาลต่างๆ

   
นโยบายแห่งชาติด้าน
  ยาและยุทธศาสตร์
  การพัฒนาระบบยา
  แห่งชาติ

   
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
  การส่งเสริมการขายยา
  ของประเทศไทย
   ฉบับ คยช.มีมติเห็นชอบ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555


[ วิธีใช้ website ]
   วิสัยทัศน์สำนักยา
ประวัติการปรับปรุงข้อมูล Web
  Set to Home
 [เลื่อน Scroll bar ด้านข้าง]

 มี 24 หัวข้อ

   1 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มี Enrofloxacin เป็นตัวยาสำคัญ
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th    


   2 . คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 450/2557 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) และ ฟีนอล์ฟธาลีน (Phenolphthalein)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th    


   3 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน (ฉบับที่ 53)
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th    


   4 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th    


   5 . หนังสือเวียน เรื่อง รับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ และกำหนดแบบคำขอ และหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ โปรดส่งความคิดเห็นกลับมายังกลุ่มกำหนดมาตราฐาน สำนักยา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th    


   6 . (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.๒๕๕๗
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th    


   7 . ประกาศสำนักยา เรื่อง การยื่นข้อมูลเพื่อพิศูจน์ประสิทธิผลของความเท่าเทียมในการบำบัดรักษาของผลิตภัณฑ์ยาทาโครลิมุส (Tacrolimus) ที่มิใช่ยาต้นแบบ
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   8 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๗
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   9 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาจากสมุนไพรที่แนบท้ายบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มเภสัชตำรับโรงพยาบาล
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   10 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชียากำพร้า พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   11 . เอกสารการอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   12 . สำนักยา รับทราบข่าวจาก U.S.FDA สั่งห้ามนำเข้า API ที่ผลิตโดย บริษัท Ranbaxy toansa ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 (รายละเอียดโปรดคลิก)
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   13 . คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 54/2557เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ บริษัท ไทยปิ่นเพชร์ จำกัด
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   14 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมตามแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ส่งคืนสำนักยา กลุ่มพัฒนาระบบ(งานอุตสาหกรรมยาสามัญ) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   15 . ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรก่อนปริญญา สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   16 . หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับการขออนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   17 . เรื่อง ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจ้างผลิตและการจ้างวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบัน หากท่านมีข้อเสนอนแนะ ข้อโต้แย้ง หรือความคิดเห็นอื่นใด ขอให้แจ้งกลับมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th


   18 . สรุปประเด็นการชี้แจง เรื่อง การยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   19 . หนังสือเวียน เรื่อง ปรับปรุงโปรแกรมรายงานการผลิตยาและการนำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ประจำปี 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   20 . ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขคำผิดในหนังสือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและทบทวนทะเบียนตำรับยา Epoetin
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   21 . หนังสือเวียน เรื่อง การจับสลากเพื่อกำหนดลำดับที่การขออนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   22 . เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผนการจัดการความเสี่ยงยา epoetin เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   23 . หนังสือเวียน เรื่อง การบริการข้อมูลทะเบียนตำรับยาเพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อยา
  ติดต่อเรา  drug@fda.moph.go.th


   24 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา
  ติดต่อเรา  druglaw@fda.moph.go.th
การเรียกเก็บยาคืน
คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)
หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ยา
ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


โปรแกรมรายงานการผลิตยา
และการนำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ประจำปี 2556
  


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย
  


โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำเกลือขาดแคลน  


โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการระบบ FDA Reporter


 การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูล
รายชื่อโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Protocol) ของสถาบัน/ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลที่ได้รับอนุมัติ
คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
 ยาใหม่/ยาชีววัตถุใหม่ แบบมี/ ไม่มีเงื่อนไข 2556
 ยาสามัญใหม่ และหมวดยาสามัญชีววัตถุ 2556
ฐานข้อมูล สืบค้นสิทธิบัตรยา
ข้อมูลยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รายการยา Pipeline Products
 กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัย
 ทางคลินิก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
ประกาศกองควบคุมยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ และยาสามัญใหม่แบบ ASEAN Harmonization ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 1
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 2
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาแบบ Asean Harmonization
ASEAN Harmonization
FAQ (ถาม - ตอบ)
ติดต่อเรา : ข้อเสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น [ia_drug@fda.moph.go.th]
 Vaccine
Summary Product Characteristic (SPC)
Registered Vaccine
Thailand Public Acessement Report (TPAR)   
Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand
Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand
Related Guidelines
 ข้อมูลเฝ้าระวังด้านยา/ ยาปลอม
 โดยศูนย์ข้อมูลกำกับระบบยา เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของยาปลอม และยาผิดกฎหมายต่างๆ
 รายนามสถานประกอบการ ยา
รวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตยา, นำหรือสั่งยา, ขายยา ทั่วประเทศ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
 โครงการ ASU
 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use
 ความรู้ Stem Cell
ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับประชาชน
 การศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศ
  ประกาศสำนักยา เรื่อง การยื่นข้อมูลเพื่อพิศูจน์ประสิทธิผลของความเท่าเทียมในการบำบัดรักษาของผลิตภัณฑ์ยาทาโครลิมุส (Tacrolimus) ที่มิใช่ยาต้นแบบ
  หนังสือเวียน เรื่อง การจับสลากเพื่อกำหนดลำดับที่การขออนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557
  บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ประจำเดือนมีนาคม 2557
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจากต่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2557
  รายการสิทธิบัตรยา จากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  หนังสือเวียน เรื่อง การตรวจสอบรายการยาในบัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจากต่างประเทศ
  หนังสือเวียน เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศผลิตภัณฑ์ยาไมโคพีโนเลต โมฟิทิล (Mycophenolate Mofetil) เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่
  ประกาศสำนักยา
เรื่อง เอกสารและขั้นตอนการจับสลากเพื่อขออนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ
  ประเด็นคำถามที่พบบ่อยในการขอใช้ยา BE ต่างประเทศ  
 รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก
รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน  
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home