กลับไปหน้าแรก/  Home
โปรดศึกษารายละเอียดที่คู่มือประชาชน www.info.go.th
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้[ วิธีใช้ website ]
   วิสัยทัศน์สำนักยา
ประวัติการปรับปรุงข้อมูล Web
  Set to Home
 [เลื่อน Scroll bar ด้านข้าง]

 มี 71 หัวข้อ

   1 . เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรับยา)    


   2 . เว็บใหม่สำนักยา    


   3 . สำนักยา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทยาที่ขอขึ้นทะเบียน และ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นโปรดส่งมาทาง Email : druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560    


   4 . สำนักยา ได้จัดทำร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบัน สำหรับมนุษย์ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นโปรดส่งมาทาง Email : druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560    


   5 . รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายจากผลการทบทวนทะเบียนตำรับยา    


   6 . ประชาสัมพันธ์ กฏระเบียบ การอนุญาตทำการศึกษาวิจัย หรือส่งออก หรือจำหน่าย หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กวาวเครือ)    


   7 . แจ้งการใช้ระบบจองคิว (ระบบเดิม) สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2560 สามารถเข้าระบบจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป    


   8 . คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (เอกสารประกอบการประชุม ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์)    


   9 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยา กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ    


   10 . ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    


   11 . แจ้งการใช้ระบบจองคิวยา(ระบบเดิม) สำหรับใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 สำหรับขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน    


   12 . รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น "อัตราจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาฯ" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560    


   13 . เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในประเด็น "อัตราจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา" วันที่ 18 พ.ค. 2560    


   14 . ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในประเด็น"อัตราจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา"    


   15 . เปิดรับการเสนอรายการยาสมุนไพรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ    


   16 . รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงสำหรับยาชีววัตถุ    


   17 . ขอความร่วมมือใช้กล่องขนาดมาตรฐานสำหรับบรรจุเอกสารด้านยา    


   18 . การประชุมสัมนา เรื่อง มาตรฐานวัตถุดิบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20)    


   19 . รับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์    


   20 . ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง “อัตราจัดเก็บสูงสุด”    


   21 . การประชุมรับฟังความคิดเห็นแก่เกี่ยวข้องในประเด็น “อัตราจัดเก็บสูงสุด”    


   22 . เปิดใช้งานระบบ Product ID    


   23 . ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559    


   24 . คู่มือและเอกสารประกอบการมอบอำนาจเพื่อเข้าใช้งานระบบเภสัชเคมีภัณฑ์    


   25 . คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา ketoconazole ชนิดรับประทาน    


   26 . เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนนำเข้าผ่านระบบคำขอกลาง NSW    


   27 . เรื่อง การประชุมอบรมเรื่อง "การยื่นจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต"    


   28 . เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ประกอบคู่มือประชาชนสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ    


   29 . การจัดทำแผนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบ eCTD ประจำปี ๒๕๖๐    


   30 . เรื่อง แผนยุทธ์ศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ    


   31 . เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานยาสามัญใหม่ในระบบนัดหมายตรวจคำขอ    


   32 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฏหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙    


   33 . "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน "    


   34 . "สำนักยา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ .. จำนวน 2 ฉบับ โปรดส่งความคิดเห็นทาง Email : druglaw@fda.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 "    


   35 . ขอเชิญร่วมสัมนาความร่วมมือระหว่าง อย. กับภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ "อย.กับเศรษฐกิจดิจิทัล:นำรายได้เข้าประเทศ"    


   36 . ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก    


   37 . การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับ กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในต่างประเทศ และ ร่าง หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตราฐาน ณ สถานที่ผลิตในต่างประเทศ    


   38 . สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านการรับรองให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก PIC/S    


   39 . รายการยาค้างพิจารณาในรอบปีที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2558)    


   40 . ขอความร่วมมือแจ้งรายการยาที่ประสงค์จะผลิต/นำเข้ายาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตามบัญชียามุ่งเป้า    


   41 . แบบฟอร์มการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน    


   42 . การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ.2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ    


   43 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้โปรดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559    


   44 . การประชุม เรื่อง Ease to Drug Registration 1 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ สำหรับท่านที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมกรุณาแสดงความจำนงในแบบตอบรับ พร้อมกับชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559    


   45 . กรอบรายการยาในการจัดทำราคากลางยาปี 2559    


   46 . ประกาศรับสมัคร เนื่องด้วยทางคณะทำงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มีความประสงค์ให้เปิดรับสมัครทีมวิจัย เพื่อมารองรับการทำงานทางด้านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา    


   47 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณสำหรับการรายงานการไม่พึงไม่ประสงค์จากยาชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Drug Reaction : SADR)    


   48 . ขอเชิญประชุมและตอบแบบสำรวจเรื่อง การจัดทำกรอบรายการยาที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการลงทุนและวิจัยพัฒนาสู่ตลาด ตั้งแต่วันนี้จนถึงหมดเขตตอบแบบสอบถามวันที่ 31 กรกฎาคม 2559    


   49 . ขอประกาศแจ้งเรื่อง คำแนะนำการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในเวปไซต์    


   50 . การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ    


   51 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2559    


   52 . ประกาศสำนักยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ


   53 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน


   54 . ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559


   55 . ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นควรให้มีการกำหนดรายการส่วนประกอบในตำรับยาแผนโบราณที่ไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยา (สารห้ามใช้) เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสอดคล้องตามข้อตกลงอาเซียน และเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โปรดส่งความคิดเห็นกลับมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา หรือ ทางEmail : druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559


   56 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและคู่มือการพิจารณาการเปลี่ยนประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์


   57 . รายงานและบัญชียาที่ต้องส่งทุก 4 เดือน


   58 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา


   59 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. ๒๕๕๙


   60 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลัเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยารามิพริล (Ramipril)


   61 . หนังสือเวียน เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2559


   62 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและตอบแบบสอบถาม หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2559


   63 . หนังสือเวียน เรื่อง ประเด็นถามตอบที่สำคัญเกี่ยวกับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


   64 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยาในทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ


   65 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการจ้างผลิตและการจ้างวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ


   66 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ปรากฏอยู่ในตำรายาโดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีวิเคราะห์ตามตำรายา


   67 . หนังสือเวียน เรื่อง ขอทราบแผนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559สำนักยาจึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับอนุญาต โปรดแจ้งข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวกลับมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ajrn218@gmail.com4 ภายในวันที่ 21ธันวาคม 2558


   68 . ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


   69 . ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น


   70 . หนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้ายา


   71 . แบบฟอร์มการให้คะแนนในการคัดเลือกผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด (ด้านยา) ประจำปี 2559
f

คู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

*** ขอความร่วมมือให้ผู้รับอนุญาตผลิตและ
นำเข้ายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
ทุกบริษัท ดำเนินการ จัดทำข้อมูลราคาขายปลีกยาสำเร็จรูป
ส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทาง
e-mail fdaprices@gmail.com
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

โดยดำเนินการตามคำแนะนำตามไฟล์นี้ ***


(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว


การเรียกเก็บยาคืน
- คู่มือการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
(A GUIDE TO QUALITY DEFCTIVE MEDICINAL PRODUCTS)

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลยาที่มี/อาจมีปัญหาคุณภาพ

ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


Med.Herb e-book


โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการควบคุมการกระจายยา


ระบบ FDA Reporter


GPP สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ และ GPP สำหรับผู้ประกอบการ


แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ
 โครงการพัฒนาการขึ้นทะเบียนยาแบบ e-submission
การดำเนินการตามกฎหมาย
    - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
    - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายละเอียดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558
      ภาคผนวก ๑
      ประกอบด้วย
      ๑. โครงสร้างข้อมูลและข้อกำหนดเฉพาะของประเทศไทย (TH eCTD Specification Module 1 and Regional Information TH eCTD Specification) Module 1 and Regional Information
      ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหมายเลขประจำคำขอที่ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Identifier number)
      ๓. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      ภาคผนวก ๒ การจัดเตรียมเอกสาร กรณีจัดเอกสารตามรูปแบบอาเซียน (ACTD)
      ภาคผนวก ๓ รายละเอียดและวิธีการในการตรวจสอบ ความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      ภาคผนวก ๔ มาตรฐานตามไอซีเอช อีซีทีดี (ICH eCTD)

   
- ตัวอย่างหนังสือ Cover letter

    - ตัวอย่างหนังสือ Tracking Table

    - Excel Template สำหรับยื่นขอ E-submission Identifier ปี 2559

    - ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-submission)

ประเด็นถาม-ตอบ เกี่ยวกับ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ e-sub1)
แนวทางการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้พัฒนาระบบการจัดทำเอกสาร eCTD(Schema) V.1.0 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 มค.59
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์
    - การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
    - การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2557
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้พัฒนาระบบการจัดทำเอกสาร eCTD(Schema) V.0.92
 นโยบายแห่งชาติด้านยา
การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
    - เอกสารการประชุม
ติดตามผลดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปี 2555-ไตรมาส 3 ปี 2558
    - ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการเข้าถึงยา
    - ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
    - ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
    - แบบรายงานผลดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
    - การประชุมสัมนา เรื่อง มาตรฐานวัตถุดิบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ โฮเทล (สุขุมวิท 20)
    - ประกาศรับสมัครทีมวิจัยที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ
    - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559
ราคากลางยา
    - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
    - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ณวันที่ 20 ตุลาคม 2558
    - แบบเสนอราคากลางยาสำหรับผู้ประกอบการ (ทร-2557)
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
    1.โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital )
       รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (ณ มีนาคม 2559)
       - คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ณ เดือนมิ.ย.58
       - ตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการฯ ณ เดือนต.ค.58
       - ข้อมูลกุญแจสำคัญ 6 ประการ (PLEASE)
    2. หนังสือเวียนเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital )
       - หนังสือเวียน เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2559
       - หนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และตอบแบบสอบถาม หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2559       
- หนังสือเวียน เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

    3.การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาสมเหตุผล สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 รร.นารายณ์ ถ.สีลม
       - แบบกรอกข้อมูลออนไลน์ การนำโมดูลไปทดลองใช้
       - ทิศทางการพัฒนากำลังคนการใช้ยาสมเหตุผล โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
       - การจัดการเรียนการสอนของโมดูล การเรียนรู้ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
       - Simulation-Based Learning โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
       - Problem-based-Pharmacotherapy โดย ผศ. นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
    4.การส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย
       - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559
       - แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ
       - แบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยและการนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
       - ผลการตอบกลับแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจ ฯ
 PIC/S
  ประกาศสำนักยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยา

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯดังกล่าว เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ... ดูเพิ่มเติม
 ข้อมูลเฝ้าระวังด้านยา/ ยาปลอม
โดยศูนย์ข้อมูลกำกับระบบยา เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของยาปลอม และยาผิดกฎหมายต่างๆ
 กลุ่มต่างประเทศและยาวิจัย
 ทางคลินิก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับ
ประกาศกองควบคุมยา เรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ และยาสามัญใหม่แบบ ASEAN Harmonization ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 1
- Download แบบฟอร์ม NG checklist 2
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาแบบ Asean Harmonization
ASEAN Harmonization
FAQ (ถาม - ตอบ)
ติดต่อเรา : ข้อเสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น [ia_drug@fda.moph.go.th]
 Vaccine
Summary Product Characteristic (SPC)
Registered Vaccine
Thailand Public Acessement Report (TPAR)   
Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand
Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand
Related Guidelines
 โครงการ ASU
 โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use
 ความรู้ Stem Cell
ชุดความรู้เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับประชาชน
 การศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศ
  บัญชีรายการยาใหม่ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจาดต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557
  รายการสิทธิบัตรยา จากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ประกาศผลการอนุญาตใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลจากต่างประเทศ
  หนังสือเวียน และประกาศ ต่างๆ
  ประเด็นคำถามที่พบบ่อยในการขอใช้ยา BE ต่างประเทศ  
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา
 ยาใหม่/ยาชีววัตถุใหม่ แบบมี/ ไม่มีเงื่อนไข 2557
 ยาสามัญใหม่ และหมวดยาสามัญชีววัตถุ 2557
ฐานข้อมูล สืบค้นสิทธิบัตรยา
ข้อมูลยาที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
รายการยา Pipeline Products
 การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูล
รายชื่อโครงร่างการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Protocol) ของสถาบัน/ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลที่ได้รับอนุมัติ
คำแนะนำในการจัดทำโครงร่างการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
 รายนามสถานประกอบการ ยา
รวบรวมข้อมูลสถานที่ผลิตยา, นำหรือสั่งยา, ขายยา ทั่วประเทศ ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ
 รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก
  รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิก
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home