รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ อย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออก และการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
17 เมษายน 2567

กองยาขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออก และการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ฉบับที่ ..  ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 เมษายน 2567  2567 ทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย หรือ QR Code ด้านล่างนี้

QRCode (3).png

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.  (ร่าง) ประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออก และการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

2. เอกสารแนบท้าย (ร่าง) ประกาศ อย.