เอกสาร

ดาวน์โหลด

แบบตรวจสอบความครบถ้วน คำขอพิจารณารายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ (Bioequivalence report)

PDF

แบบตรวจสอบหลักฐานแสดงมาตรฐานห้องปฏิบัติการชีวสมมูล ​

PDF