การทบทวนทะเบียนตำรับยาตารางแสดงวันประชุมสำหรับยากลุ่มที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์)


ประกาศยาที่มีข้อกังวลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย


​เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผนการจัดการความเสี่ยงยา epoetin เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

​เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของยา epoetin

PDF

เอกสารการบรรยาย หัวข้อ การทบทวนทะเบียนตำรับยา Epoetin แผนการจัดการความเสี่ยงของยา epoetin

PDF

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)

PDF

Guideline on risk management systems for medicinal products for human use

PDF
​สรุปประเด็นการชี้แจง เรื่อง การยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

​เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง การแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin

PDF

สรุปประเด็นการประชุม เรื่อง การยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin

PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขคำผิดในหนังสือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและทบทวนทะเบียนตำรับยา Epoetin
หนังสือเวียน เรื่อง การยื่นคำขอคำปรึกษาเพื่อยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา Epoetin ชนิด alfa และ beta

​หัวข้อ

PDF

Word

แนวทางการยื่นขอคำปรึกษาเพื่อยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา Epoetin ชนิด alfa และ beta

PDF

Word
หนังสือเวียน เรื่องรับฟังความคิดเห็นต่อผลการทบทวนตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ หากท่านมีความเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งโปรดส่งความคิดเห้นพร้อมเหตุผลและหลักฐานที่ใช้สนันสนุนมายังสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

​เอกสาร

ดาวน์โหลด

สรุปผลการทบทวนตำรายาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่รัฐมนตรีประกาศ

PDF

รายงานการศึกษา เรื่อง การทบทวนตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ

PDF
หนังสือเวียน เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อผลการทบทวนทะเบียนทะเบียนตำรับยา epoetin

​สิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลด

1. ผลการทบทวนทะเบียนตำรับยา epoetin

PDF

2. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น

PDF

โปรดส่งข้อคิดเห็นในแบบฟอร์ม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กลับมายังกลุ่มงานพัฒนาระบบ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือทางหมายเลขโทรสาร 0 2590 7341
และ 0 591 8390 หรือ อีเมลล์ : thaifda.reevaluation@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2555
​เอกสาร

ดาวน์โหลด

แบบเสนอรายการยาที่ควรพิจารณาทบทวนทะเบียนตำรับยา

PDF

รายการยาแผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบียนไว้

- กรอบรายการยาเดี่ยวที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกลุ่ม ATC (Anatomical Therapeutic Classification)

PDF

- กรอบรายการยาผสมที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกลุ่ม ATC (Anatomical Therapeutic Classification)

PDF

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 942/2556 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยา epoetin ชนิด alfa และ beta (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 159ง ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)

PDF