การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
(Antimicrobial Resistance : AMR)  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
  2. 01-แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
  3. 02-แผ่นพับแนะนำ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
  4. 03-National Strategic Plan on AMR 2017-2021
  5. 04-National Strategic Plan on AMR 2017-2021 : at a glance
  6. 05-ภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย (Landscape of antimicrobial resistance situation and action in Thailand)
  7. 06-โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล Antibiotics Smart Use(ASU)สื่อวีดิทัศน์(VDO)

01-INFO AMR เรื่อง6 มาตรการกำจัดเชื้อดื้อยา02-INFO แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
03-INFO " 6 strategies to combat AMR"