รับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศ อย เรื่อง การรับรองสถานที่วิจัยสำหรับดำเนินการวิจัยทางคลินิกระยะหนึ่ง
27 มีนาคม 2567

กองยา ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การรับรองสถานที่วิจัยสำหรับดำเนินการวิจัยทางคลินิกระยะหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง วันที่ 9 เมษายน 2567 ทาง https://shorturl.at/dvT03 หรือ QR Code ด้านล่างนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การรับรองสถานที่วิจัยสำหรับดำเนินการวิจัยทางคลินิกระยะที่หนึ่ง

2. เอกสารแนบท้าย