รายการ

ไฟล์

1. Guideline on Procedural Aspects Regarding Marketing Authorization of vaccine in Thailand

pdf.png

2. Guideline on Quality, Non-Clinical and Clinical Assessment Regarding Marketing Authorizations of Vaccine in Thailand

pdf.png

3. Guideline on Submission of Application for Drug Import Permit into Thailand for Clinical Trial

pdf.png

4. ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องยื่นในการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION

pdf.png

5. คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION

pdf.png

6. คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION

pdf.png

7. คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) แบบ ASEAN HARMONIZATION

pdf.png

8. คู่มือ / หลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องยื่นในการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์ (Biological Products) แบบ ASEAN HARMONIZATION

pdf.png

9. ASEAN HARMONIZATION PRODUCTS ACTR & ACTD on Quality ฉบับภาษาไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ (กันยายน 2550)

pdf.png

10. ASEAN HARMONIZATION PRODUCTS ACTR & ACTD on Safety (Non-clinical) ฉบับภาษาไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ (กันยายน 2550)

pdf.png

11. ICH Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย

pdf.png

12. คู่มือและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)

link.png

13. คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

pdf.png

14. คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

pdf.png

15. คู่มือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงาน

pdf.png

16. ASEAN Joint Assessment Procedure for Pharmaceutical Products --NEW

link.png