1. ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตและแบบฟอร์มต่าง ๆ​Ms Word

Acrobat

1.1 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน


PDF

1.2​ ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ย.บ.12)​1.3 ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ข.ย.14)


PDF

1.4 ​ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


PDF

1.5 ​ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ


PDF

1.6 ตัวอย่างรูปถ่าย แผนที่ แผนผังของสถานที่ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (รูปถ่ายต้องอัดจากร้านถ่ายรูป มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้น)


PDF

1.7 ​ตัวอย่างการกรอกสัญญาระหว่างผู้รับอนุญาต กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ Update 19/06/2566!!!


PDF

1.8 ​ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร


PDF

1.9 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยา นำหรือสั่งยา ผลิตยาแผนโบราณ


PDF2.​ แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาต​​​Ms Word

​​Acrobat

​2.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตบุคคลธรรมดา​2.1.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)


PDF

2.1.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต


PDF

2.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตนิติบุคคล​2.2.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) Update 07/12/2565!!!


PDF

2.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต Update 07/12/2565!!!


PDF

2.3 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล) Update 07/12/2565!!!


PDF

2.4 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)


PDF

2.5 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) ประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคล)


PDF3. แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) และแบบตรวจสอบเอกสารคำขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล​​Ms Word

Acrobat

3.1 ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์


PDF

3.2 ​ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์


PDF

​3.3 ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรง


PDF​4. แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)​​Ms Word

​​​​Acrobat

​4.1 ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์


PDF

​4.2 ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์


PDF

4.3 ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรง


PDF5. คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดา​​Ms Word

​​​​Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดา


PDF

5.1 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)


PDF

5.2 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)


PDF

5.3 คำแนะนำเกี่ยวกับแผนที่การเดินทางของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF​6. คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคล​​Ms Word

Acrobat

​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคล


PDF

​​​6.1 คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่) Update 07/12/2565!!!


PDF

6.2 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต) Update 07/12/2565!!!


PDF

6.3 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 1)


PDF

6.4 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 2)


PDF

6.5 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. 3)


PDF

6.6 ​คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 4)


PDF

​6.7 คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขายส่งยาแผนปัจจุบัน


PDF

​6.8 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 5)


PDF

​6.9 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 6) ใช้สำหรับกรณีสืบสิทธิ์เท่านั้น


PDF

6.10 ​ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. 7)


PDF

​6.11 ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 8)


PDF

​6.12 บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย. 9)


PDF

​6.13 บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 10)


PDF

​6.14 บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. 11)


PDF

6.15 บัญชีการขายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย. 12)


PDF

6.16 รายงานการขายยาตามประเภทที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. 13)


PDF

6.17 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ข.ย. 14)


PDF

​6.18 คำรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน (แบบ ข.ย. 14 หน้า 3)


PDF

​6.19 คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.ย. 15)


PDF

​6.20 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือย้ายสถานที่ (แบบ ข.ย. 16)


PDF

6.21 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 17)


PDF

6.22 แบบภาพถ่าย ข.ย. 1 (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 เท่านั้น)


PDF

​6.23 แบบภาพ ข.ย.4 (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้น)


PDF

6.24 คำแนะนำเกี่ยวกับแผนที่การเดินทางของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF7.​ คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แบบบุคคลธรรมดา​​Ms Word

Acrobat

​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แบบบุคคลธรรมดา


PDF

​7.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)


PDF

7.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต


PDF​8. คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แบบนิติบุคคล​​Ms Word

Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แบบนิติบุคคล


PDF

8.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) Update 07/12/2565!!!


PDF

8.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต Update 07/12/2565!!!


PDF

8.3 ​แบบภาพ ข.ย.3 (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้น)


PDF9. คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ​​Ms Word

Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ Update 04/11/2565


PDF

9.1 คำขออนุญาต นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย. 1)


PDF

​9.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ น.ย. 7)


PDF

9.3 ​สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF

9.4 แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต Update 04/11/2565


PDF

9.5 ​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ


PDF

​9.6 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


PDF

9.7 คำแนะนำเกี่ยวกับแผนที่การเดินทางของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF10. คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขาย/ นำหรือสั่งยาแผนโบราณ​​Ms Word

Acrobat

คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขาย/ นำหรือสั่งยาแผนโบราณ


PDF

10.1 ​คำขออนุญาต ผลิต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 1)


PDF

10.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ. 12)


PDF

10.3 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF

10.4 ​แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต


PDF

10.5 ​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ


PDF

10.6 ​หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


PDF11. คำแนะนำการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3​​Ms Word

Acrobat

1​1.1 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3


PDF

11.2 คำรับรองของผู้รับอนุญาต ผลิต/นำสั่ง/จำหน่าย/ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และเภสัชกร


PDF12. คำแนะนำการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 หรือ ประเภท 4​​Ms Word

Acrobat

12.1 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ข.จ.1) {ยกเลิก}


PDF

12.2 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการส่งตรง แบบ ข.น.จ. 1 {ยกเลิก}


PDF

12.3 คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ น.จ.1 {ยกเลิก}


PDF

12.4 คำขอรับใบอนุญาตผลิต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ ผ.จ.1 {ยกเลิก}12.5 คำขอรับใบอนุญาตส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ ส.จ.1 {ยกเลิก}


PDF

12.6 คำรับรองของผู้รับอนุญาต ผลิต/นำสั่ง/ขาย/ขายส่งตรง/ส่งออก วัคถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และเภสัชกร


PDF

12.7 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ ผ.ว.จ.3/4-1)


PDF

12.8 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ (แบบ ผ.ว.จ.3/4-1)


PDF

12.9 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)


PDF

12.10คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)


PDF

12.11คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)


PDF

12.12 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)


PDF

12.13 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ น.ว.จ. 3/4-1)


PDF

12.14 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ (แบบ น.ว.จ. 3/4-1)


PDF

12.15 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ ส.ว.จ. 3/4-1)


PDF

12.16 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ (แบบ ส.ว.จ. 3/4-1)


PDF

12.17 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)


PDF

12.18 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)


PDF

12.19 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)


PDF

12.20 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)


PDF13. เอกสารการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตแผนโบราณ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 7462 (กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร)​​Ms Word

Acrobat

​13.1 คำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 1)


PDF

13.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ.12)


PDF

13.3 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF

13.4 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ


PDF

13.5 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


PDF

13.6 กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ( เพิ่มหมวดยาที่ผลิต หรือ ย้ายสถานที่ผลิต )


PDF14. เอกสารการขอใบอนุญาต และเอกสารที่เกียวข้องกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน​​Ms Word

Acrobat

14.1 คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน(แบบ ผ.ย. 1)


PDF

14.2 ​คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ผ.ย.7)


PDF

14.3 ​สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ


PDF

14.4 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ


PDF

14.5 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


PDF

14.6 ​บัญชีแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา(แบบ ผ.ย.3)


PDF

14.7 ​บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ผ.ย.4)


PDF

14.8 บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.5)


PDF

14.9 ​รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปประจำปี (แบบ ผ.ย.6)


PDF

14.10 คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ผ.ย.8)


PDF

4.11 คำขอขยายหรือลดสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ย้ายสถานที่เก็บยา เพิ่มหมวดยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.11)


PDF15.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต​​Ms Word

Acrobat

15.1 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 17)


PDF

15.2 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตนำหรือสั่งยา แผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 11)


PDF

15.3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือ สั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 16)


PDF

15.4 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต แผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 12)


PDF

15.5 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาต (ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3หรือ ประเภท 4 ) Update 13/9/2565!!!


PDF

15.6 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3 หรือประเภท 4


PDF

15.7 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

16.คำขอใบแทน/ ย้ายสถานที่​​Ms Word

Acrobat

16.1 คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 16)


PDF

16.2 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 10)


PDF

16.3 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิต ขาย นำหรือสั่งยา แผนโบราณ (แบบ ย.บ. 14)


PDF

16.4 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิตยาปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 10)


PDF

16.5 คำขอใบแทนใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (ย.ส.20)


PDF

16.6 คำขอใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ข.จ.4)


PDF

16.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (น.จ.4)

17.​คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้​​Ms Word

Acrobat

17.1 ​คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้


PDF​18. แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาต​​Ms Word

Acrobat

18.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน/ บรรจุเสร็จฯ (แบบ ข.ย.15)


PDF

18.2 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย.9)


PDF

18.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต/ ขาย/ นำสั่ง ยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.13)


PDF

18.4 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.9)


PDF

18.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ผ.จ.3) {ยกเลิก}


PDF

18.6 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.3) {ยกเลิก}


PDF

18.7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.3)


PDF

18.8 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ส.จ.4)


PDF

18.9 ​ คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (แบบ ย.ส. 3-2)


PDF

18.10 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการขายส่งตรง (แบบ ข.น.จ1) {ยกเลิก}


PDF19.แบบฟอร์ม แจ้งเลิกปฏิบัติการ, แจ้งเลิกกิจการสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล​​Ms Word

Acrobat

19.1 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510


PDF

19.2 ​หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตบุคคลธรรมดา


PDF

19.3 หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตนิติบุคคล


PDF

19.4 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522


PDF

19.5 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518


PDF

19.6 ​หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตด้านยาเสพติดให้โทษ ประเภท3 /ผู้รับอนุญาตด้านวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4


PDF20.แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (ปรับปรุง : มีนาคม 2548)​​Ms Word

Acrobat

20.1 รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณายา


PDF

20.2 ​คำขออนุญาตโฆษณายา


PDF

20.3 ​ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 1) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)


PDF

20.4 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 2) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)


PDF

20.5 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 3)(เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)


PDF21. คำขอหนังสือรับรองสถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้านยาฉบับภาษาอังกฤษ​​Ms Word

Acrobat

21.1 คำขอหนังสือรับรองสถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้านยาฉบับภาษาอังกฤษ (ราคาฉบับละ 500 บาท)


PDF

21.2 แบบตรวจสอบคำขอ หนังสือรับรองสถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้านยา


PDF