ประกาศกระทรวงสาธารณสุข


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ยาควบคุมพิเศษ

 

 

ตารางสรุปรายการยาควบคุมพิเศษ

ลำดับ ตัวยา/ตัวยาสำคัญ

ประกาศฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ 

(วันที่ลงนาม)

(98)

ยาที่มีส่วนประกอบของ Dexmedetomidine ที่ใช้สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 56 (14 ธ.ค. 66)

(97)

ยาที่มีส่วนประกอบของ Aglepristone ที่ใช้สำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 55 (17 มี.ค. 66)

(96)

ยาต้านแบคทีเรีย ชนิดฉีด ที่ใช้สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 53 (26 ก.ค. 62)

(95)

ยากลุ่มรักษาวัณโรค (Antituberculous drugs) ชนิดรับประทาน และชนิดฉีด ที่ใช้สำหรับมนุษย์ ยกเว้นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) ชนิดรับประทาน และกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolides) ชนิดรับประทาน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 53 (26 ก.ค. 62)

(94)

ยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน (Diiodohydroxyquin) รวมถึงชื่อสามัญทางยาอื่นที่หมายถึงยาไดไอโอโดไฮดรอกซิควิน ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 52 (29 พ.ค. 62)

(93)

ยานีโอมัยซิน (Neomycin) ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 52 (29 พ.ค. 62)

(92)

ยาฟูราโซลิโดน (Furazolidone) ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 52 (29 พ.ค. 62)

(91)

ยากลุ่มโพลิมิกซิน (Polymyxins) ที่ใช้สำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 50 (7 ม.ค. 62)

(90)

ยากลุ่มมาโครไลด์ (Macrolides) ที่ใช้สำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 50 (7 ม.ค. 62)

(89)

ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ที่ใช้สำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 50 (7 ม.ค. 62)

(88)

ยากลุ่มควิโนโลนและอนุพันธ์ (Quinolones and derivatives) ที่ใช้สำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 50 (7 ม.ค. 62)

(87)

ยาต้านแบคทีเรียที่มีวิธีการใช้โดยผสมอาหารสัตว์ (Medicated premix)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 50 (7 ม.ค. 62)

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 54 (27 ก.ย. 62)

(86)

ยาพิเพอราซีน (Piperazine)  ที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 49 (20 มิ.ย. 61),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 51 (28 มี.ค.62)

(85)

ยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 48 (4 เม.ย. 61)

(84)

ยาโคลิสทิมีเทท โซเดียม (Colistimethate sodium) ชนิดฉีด สำหรับมนุษย์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 47 (2 มี.ค. 61)

(83)

ยาเพนิซิลลามีน (ดี-เพนิซิลลามีน) [Penicillamine (D-Penicillamine)]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 46 (29 เม.ย. 57)

(82)

ยากลุ่มอนุพันธ์บิวทิโรฟีโนน (Butyrophenone derivatives) ที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 45 (29 เม.ย. 57)

(81)

ยากลุ่มอนุพันธ์เบนโซไดแอซีพีน (Benzodiazepine derivatives) ที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 45 (29 เม.ย. 57)

(80)

ยากลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นแอลฟา-ทู-แอดรีเนอจิก (alpha-2-adrenergic agonists) ที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 45 (29 เม.ย. 57)

(79)

ยาไนมิซุไลด์ (Nimesulide) ยกเว้นที่เป็นยาใช้ภายนอก 

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 44 (13 พ.ย. 55)

(78)

ยาที่มีไพโอกลิทาโซน (Pioglitazone) เป็นส่วนประกอบ

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 42 (13 ก.ค. 55)

(77)

ยาซานามิเวียร์  (Zanamivir)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 41 (26 มี.ค. 55)

(76)

ยาสูตรผสมที่มีซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เป็นส่วนประกอบในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล และน้ำ ยกเว้นสูตรผสมที่มีพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นส่วนประกอบ 

[ยากลุ่มนี้เปลี่ยนสถานะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 40 (16 ก.ย. 54),

ยกเลิกโดย

ฉบับที่ 43 (28 ก.ย. 55)

(75)

ยาลีนาลิโดไมด์ (Lenalidomide)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 39 (1 มี.ค. 54)

(74)

ยากลุ่มขับเหล็กที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกิน

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 38 (12 เม.ย. 53)

(73)

ยากลุ่มรักษาความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงปอด

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 38 (12 เม.ย. 53)

(72)

ยาม็อกซิเด็กทิน (Moxidectin)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 37 (2 ก.พ. 53)

(71)

ยากลุ่มอนุพันธ์ฟีโนไทอะซีน (Phenothiazine derivatives) ที่เป็นทะเบียนตํารับยาสําหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 36 (8 ก.ย. 52),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 45 (29 เม.ย. 57)

(70)

ยารักษาโรคอัลไซเมอร์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 34 (7 ส.ค. 50)

(69)

ยาแอสไพริน (Aspirin) ยกเว้นที่ใช้สำหรับแก้ปวด ลดไข้

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 33 (20 พ.ค. 50)

(68)

ยาธาลิโดไมด์ (Thalidomide)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 32 (4 เม.ย. 50)

(67)

ยาโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 31 (28 มี.ค.49)

(66)

ยาเลฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 29 (31 ม.ค.48)

(65)

ยารักษาโรคจิตเภท (Antipsychotic drugs)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 28 (22 เม.ย.46)

(64)

[ไม่เคยมีประกาศยาควบคุมพิเศษในลำดับนี้]

ยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่ใช้ภายในสำหรับผู้ใหญ่ 

หมายเหตุ : แก้คำผิดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม 2545

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 26 (3 ก.ค.45)

(63)

ยาซัลพรอสโตน (Sulprostone)  

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 27 (30 ก.ค. 45)

(62)

ยาไดโนพรอสโตน (Dinoprostone)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 27 (30 ก.ค. 45)

(61)

ยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) ที่เป็นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 25 (4 มิ.ย. 45)

(60)

ยาลามิวูดีน (Lamivudine) ที่ใช้รักษาโรคตับอักเสบเรื้อรัง ชนิดบี

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 24 (3 ก.พ. 45)

(59)

ยาที่มีส่วนผสมของลอราทาดีน (Loratadine) ในลักษณะ immediate release กับ ซูโดเอฟิดรีน (Pseudoephedrine) หรือเกลือของซูโดเอฟิดรีน (Salt of Pseudoephedrine) ในลักษณะ Sustained release 

[ยากลุ่มนี้เปลี่ยนสถานะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 24 (3 ก.พ. 45),

ยกเลิกโดย

ฉบับที่ 43 (28 ก.ย. 55)

(58)

ยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ (ยาใหม่) แบบมีเงื่อนไข  

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (30 ก.ค. 44)

(57)

ยากลุ่มสกัดกั้นประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Blocking Agents)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (30 ก.ค. 44)

(56)

ยาไมโสพรอสตอล (Misoprostol)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (30 ก.ค. 44)

(55)

ยาซิซาไพรด์ (Cisapride)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 23 (30 ก.ค. 44)

(54)

ยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับยั้งเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเตอเรส 5 (Phosphodiesterase-5 Inhibitors)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 21 (5 เม.ย. 42),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 35 (12 ก.ย. 51)

(53)

ยาจำพวกที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค (Diagnostic agents) ที่ใช้โดยตรงต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 20 (12 ม.ค. 41)

(52)

ยาที่มีผลในการเพิ่มหรือกดภูมิคุ้มกัน (Immunomodulators)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 18 (10 ก.พ. 40)

(51)

ยาคลอซาปิน (Clozapine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 17 (19 ก.ค. 38)

(50)

ยาไดไพโรน (Dipyrone)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 16 (19 ม.ค. 37)

(49)

ยาเอทตามิแวน (Ethamivan) ที่เป็นตำรับยาเดี่ยวในรูปแบบยาฉีด (Injection) ยาน้ำสำหรับรับประทาน (Oral Solution) และตำรับยาผสมที่มีสูตรยาประกอบด้วย ยาเอทตามิแวน (Ethamivan) อีโทฟิลลีน (Etofylline) และเฮกโซเบนดีน ไดไฮโดรคลอไรด์  (Hexobendine dihydrochloride)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 15 (3 พ.ย. 36)

(48)

ยาต้านไวรัสรักษาโรคเอดส์ (Anti – HIV AIDS)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 13 (28 พ.ค. 36),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 22 (3 พ.ค. 44)

(47)

ยาแกนไซโคลเวีย (Ganciclovir)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 12 (25 มี.ค.35)

(46)

ยาอีริโทรพอยอิติน (Erythropoietin) ทุกรูปแบบ

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 11 (25 มี.ค. 35)

(45)

ยากลาฟีนีน (Glafenine) และฟลอคตาฟีนิน  (Floctafenine)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 10 (29 ส.ค. 34)

(44)

ยากลุ่มเรตินอยด์ (Retinoid) ยกเว้นที่ประกาศเป็นยาอันตราย

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 9 (10 ก.ค. 34),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 14 (31 พ.ค. 36)

(43)

ยาที่มีนิโคติน (Nicotine) หรือสารประกอบของนิโคตินซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้สำหรับช่วยการอดบุหรี่

[ยากลุ่มนี้เปลี่ยนสถานะเป็นยาอันตราย]

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 8 (1 มี.ค.34),

ยกเลิกโดย

ฉบับที่ 30 (6 ก.ค.48)

(42)

ยาผสมที่ใช้สำหรับรักษาโรคหอบหืดที่มีตัวยาสเตอรอยด์ (Steroid) ผสมอยู่ ชนิดฉีดพ่น

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 7 (26 ธ.ค.33)

(41)

ยาที่มีส่วนผสมของอะนาบอลิก สเตอรอยด์ (Anabolic steroid) กับไวตามิน (Vitamins)  หรือ Anabolic steroid กับ ไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine) หรือ Anabolic steroid กับ Vitamins และ Cyproheptadine

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 6 (13 ก.ย.33)

(40)

ยาจำพวกอะนาโบลิก สเตอรอยด์ (Anabolic steroid) ในสูตรตำรับยาเดี่ยว

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 5 (22 ส.ค.32)

(39)

คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) เกลือของคลอแรมเฟนิคอล (Salts of Chloramphenicol) ซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้สำหรับเด็ก

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 4 (24 มี.ค.30)

(38)

เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) และเด็กซ์เฟนฟลูรามีน (Dexfenfluramine) รวมทั้งยาที่ชื่ออื่นซึ่งมีสูตรทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาดังกล่าว เกลือและเอสเทอร์ใด ๆ ของยาดังกล่าว และยาปรุงสำเร็จที่มีตัวยาดังกล่าวผสมอยู่ด้วย

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 3 (19 ต.ค. 27),

แก้ไขโดย

ฉบับที่ 19 (1 ก.ย. 40)

(37)

คลอไฟเบรท (Clofibrate)

เพิ่มเติมโดย

ฉบับที่ 2 (30 ก.ย. 23)

(36)

อ๊อกซี่เฟนบิวตาโซน (Oxyphenbutazone) ยกเว้นที่ใช้เฉพาะกับผิวหนัง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(35)

เฟนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เกลือของเฟนิลบิวตาโซน (Salts of Phenylbutazone) ยกเว้นที่ใช้เฉพาะกับผิวหนัง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(34)

ยาจำพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroids) ที่ได้จากธรรมชาติหรือได้จากการสังเคราะห์ ยกเว้นที่ประกาศเป็นยาอันตราย

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(33)

ยาจำพวกทำให้ชาทั่วกาย หรือสลบ (General Anesthetics)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(32)

ซัลโฟนเอทิลมีเทน (Sulfonethylmethane)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(31)

ซัลโฟนมีเทน (Sulfonmethane) 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(30)

ซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide) เฉพาะที่ใช้สำหรับรับประทาน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(29)

ยาจำพวกกัมมันตรังสี (Radiopharmaceuticals)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(28)

ยาจำพวกทำให้ประสาท หรือจิตหลอน (Psychotomimetic drugs) ยกเว้นที่ประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(27)

น้ำมันซาวิน (Oil of Savin)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(26)

โซเดียมไทโอไซยาเนท (Sodium Thiocyanate) ยกเว้นที่มุ่งหมายในการทำให้คงตัว (Stabilizers) ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.025

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(25)

โปแตสเซี่ยมไทโอไซยาเนท (Potassium Thiocyanate) ยกเว้นที่มุ่งหมายในการทำให้คงตัว (Stabilizers) ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.025

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(24)

น้ำมันอะปริคอทชนิดขม (Bitter Apricot oil)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(23)

น้ำมันแอลมอนด์ชนิดขม (Bitter Almond oil)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(22)

กรดฮัยโดรไซยานิค (Hydrocyanic acid) และเกลือของกรดฮัยโดรไซยานิค (Salts of Hydrocyanic acid) 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(21)

น้ำมันสลอด (Croton oil)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(20)

เมล็ดสลอด (Croton seed)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(19)

นีโอซินโคเฟน (Neocinchophen)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(18)

ซินโคเฟน (Cinchophen)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(17)

ยาจำพวกคลอรัล (Chlorals) ยกเว้น

     (ก) สำหรับใช้เฉพาะที่

     (ข) คลอโรลบิวตานอล (Chlorobutanol) ที่ประกาศเป็นยาอันตราย

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(16)

แคนทาริดิน (Cantharidin) 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(15)

แคนทาริดิส (Cantharides)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(14)

เอคทิลยูเรีย (Ectylurea) 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(13)

อะเซติลคาร์โบรมาล (Acetylcarbromal)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(12)

คาร์โบรมาล (Carbromal)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(11)

โบรมิโซวาลุม (Bromisovalum)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(10)

ยาจำพวกบาร์บิตูเรตส์ (Barbiturates) ยกเว้นที่ประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(9)

ยาจำพวกสารประกอบของสารหนู (Arsenical compounds)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(8)

อะปิออล (Apiol)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(7)

ยาจำพวกรักษาโรคมะเร็ง (Anti-neoplastics)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(6)

อะมิโนพัยริน (Aminopyrin) ซึ่งมุ่งหมายที่จะใช้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(5)

พารา-เมทิลอะเซตานิลิด (Para-Methylacetanilid)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(4)

ออร์โท-เมทิลอะเซตานิลิด (Ortho-Methylacetanilid)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(3)

เมตา - เมทิลอะเซตานิลิด (Meta-Methylacetanilid)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(2)

เอ็น - เมทิลอะเซตานิลิด (N-Methylacetanilid)

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21

(1)

อะเซตานิลิด (Acetanilid) ยกเว้นที่มุ่งหมายในการทำให้คงตัว (Stabilizers) ซึ่งมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.025

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 21