ลำดับ

ชื่อเรื่อง

วันที่

ดาวน์โหลด

1

แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขอขึ้นทะเบียน

ตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ (F-D2-111) Untitled design (5).png

2/5/2567

pdf.png

2

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนตำรับยา

28/4/2566

doc.svg

3

คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ ย.1

11/10/2565

doc.svg

4

ตัวอย่างคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ ย.1 ทะเบียนยานำสั่ง

28/4/2566

doc.svg

5

ตัวอย่างคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ ย.1 ทะเบียนยาผลิต (แบ่งบรรจุ)

28/4/2566

pdf.png

6

คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ตามมาตรา 80 (6/1)

แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ร.1)

1/5/2566

pdf.png

7

คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

1/5/2566

pdf.png

8

คำรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกอยา (F-D2-121)

16/2/2564

pdf.png

9

คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยารักษาโรคเต้านมอักเสบ (F-D2-113)

30/8/2556

pdf.png

10

คำรับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร (F-D2-110)

30/8/2556

pdf.png

11

คำรับรองสำหรับผู้รับอนุญาตที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับการรายงาน

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมถึงวัคชีน (F-D2-114)

10/10/2561

pdf.png

12

คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันเพื่อการส่งออก (F-D2-6)

27/8/2553

pdf.png

13

คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศในหมวดยา

ที่ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) (F-D2-182)

30/8/2553

pdf.png

14

คำขอยื่นเอกสารวิธีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานยา (แบบ รย.1)

1/5/2566

pdf.png

15

คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอ้างอิงทะเบียนเดิม (REFER)

กรณีสถานที่ผลิตยาเดิม (แบบ ข.ท.ย. 2/1) (F-D2-23)

15/3/2565

pdf.png

16

คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอ้างอิงทะเบียนเดิม (REFER)

กรณีสถานที่ผลิตยาเดิม (แบบ ข.ท.ย. 2/2) (F-D2-24)

15/3/2565

pdf.png

17

แบบตรวจรับเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนกรณีถ่ายโอน

ทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (TRANSFER) (F-D2-58)

1/4/2565

doc.svg

18

คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา TRANSFER

1/5/2566

doc.svg

19

คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบถ่ายโอนทะเบียนตำรับยา (TRANSFER) (F-D2-200)

1/4/2565

doc.svg

20

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5)

1/5/2566

doc.svg