ผู้บริหารกองยา ​

นางสาววรสุดา ยูงทอง

ผู้อำนวยการกองยานางธารกมล จันทร์ประภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยานางอรัญญา เทพพิทักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใช้ยา

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑.๑ นางสาวเพ็ญศิริ โปราณานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย


๑.๒ นางสาวรัชนีวรรณ ยโสธร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน๑.๓ นางสิริกาญจน์ ธนากุลถาวรพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน๑.๔ นางสาวสุดาวดี เรืองสุคนธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน๑.๕ นางสาวพิมพิลา ฐานนันท์สกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน๑.๖ นางสาววราภรณ์ แสงตรง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน๑.๗ นายวันชัย วนิดา

ลูกจ้างประจำ


๒. กลุ่มพัฒนาระบบ

๒.๑ นางสาวนิธิมา สุ่มประดิษฐ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๒.๒ นายกฤษดา ลิมปนานนท์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๒.๓ นางสาวอนงค์นาฏ สหวัชรินทร์

เภสัชกรชำนาญการ๒.๔ ว่าที่ร้อยตรีธีรวัต นนทสวัสดิ์ศรี

เภสัชกรชำนาญการ๒.๕ นางจุฑามาศ เหลืองอรุณชัย

เภสัชกรชำนาญการ๒.๖ นางสาวสุกัญญา นำสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ๒.๘ นางสาวนันทิยา สมเจตนากุล

เภสัชกรปฏิบัติการ๒.๙ นางนิภาพร บวรรัชชโนทัย

เภสัชกรปฏิบัติการ๒.๑๐ นายพงศ์สถิต ไวทย์รุ่งโรจน์

เภสัชกรปฏิบัติการ๒.๑๑ นางสาวปรียาภรณ์ พุทธิจักรรักษา

เภสัชกรปฏิบัติการ๒.๑๒ นายธนกร ลีลาลัย

เภสัชกรปฏิบัติการ๒.๑๓ นางจุฑามาศ สุพรรณชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน๒.๑๔ นางสาวขนิษฐา อ่อนเถื่อน

นักพัฒนาระบบราชการ๒.๑๕ นางสาวปนัสดา ชื่นสกุล

เจ้าพนักงานธุรการ


๓. กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

๓.๑ นางนันทรัตน์ สุขรอด

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๓.๒ นางสาวนันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๓.๓ นางสาวนันทนา ไกรแสง

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๓.๔ นางนารีพรรณ กิจเจริญนุกูล

เภสัชกรชำนาญการ๓.๕ นางสาวภัทราพร หมู่ทอง

เภสัชกรปฏิบัติการ๓.๖ นางสาวพัชราวรรณ พลรักษา

เภสัชกรชำนาญการ๓.๗ นางสาวภัสร์ชยาน์ พรรณภัทราพงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ๓.๘ นายปฐมพงศ์ วิมลภูษิต

เภสัชกรปฏิบัติการ๓.๙ นางสาวจีรนันท์ สุชีวศิลป์

เภสัชกรปฏิบัติการ๓.๑๐ นางสาววรรณนิสา สุดทรวง

เจ้าพนักงานธุรการ


๔. กลุ่มส่งเสริมเภสัชเคมีภัณฑ์

๔.๑ นางสาวใจพร พุ่มคำ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๔.๒ นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศอมรเสถียร

เภสัชกรชำนาญการ๔.๓ นางสาวรัตนา ทรงเมฆ

เภสัชกรชำนาญการ๔.๔ นางศิราณี พาสว่าง

เภสัชกรชำนาญการ๔.๕ นางสาวปิยาพรณ์ ชูติกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ๔.๖ นางสาวภูษณิศา ไผ่ป้อง

เภสัชกรปฏิบัติการ๔.๗ นางสาวพิชชาอร มั่นเมือง

เภสัชกรปฏิบัติการ


๕. กลุ่มยาสามัญและยาเสริมการรักษา

๕.๑ นางสาวจารุณี กฤษณพันธ์ 

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๕.๒ นางสาวอธิพร ดุมแก้ว

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๕.๓ นางสาวสุมิตรา หาญพาสุพงศ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๕.๔ นางสาวจารุวรรณ โตรณ

เภสัชกรชำนาญการ๕.๕ นางรัชดา พัฒนสมบัติสกุล

เภสัชกรชำนาญการ๕.๖ นายศิระ จันทร์เพ็ง

เภสัชกรชำนาญการ๕.๗ นางสาวสินีนาฏ อ่วมสำอางค์

เภสัชกรชำนาญการ๕.๘ นางสาวกิติยา ภู่เจริญ

เภสัชกรชำนาญการ๕.๙ นางสาวภัทรวรรณ ฉิมวงษ์

เภสัชกรชำนาญการ๕.๑๐ นางสาวศุภลักษณ์ คีรีคช

เภสัชกรชำนาญการ๕.๑๑ นายภูริพงษ์ นิติไชย

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๒ นางสาวธนธรณ์ พรมวงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๓ นางสาววันวิสาข์ สุริยวงค์

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๔ นางสาวอัญศาณี รัตนะชีวะกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๕ นางสาวธันยพร จันนามอม

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๖ นางสาวพิชชาอร บุตรทอง

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๗ นางสาวกุลธิรา กลิ่นโมรา

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๘ นางสาวกุลวดี สวัสดิ์ไพบูลย์ทวี

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๑๙ นางสาวเบญจมาศ คุ้มแก้ว

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๒๐ นางสาวอรญา โชตินิสากรณ์

เภสัชกรปฏิบัติการ๕.๒๑ นางสาวมยุรี คงมีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


๖. กลุ่มยาใหม่และส่งเสริมการวิจัยยา

๖.๑ นายปราโมทย์ อัครภานนท์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๖.๒ นางสาวอกนิษฐ์ เวพีวุฒิกร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๖.๓ นางสาวรัชดา โตอนันต์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๖.๔ นางสาวหัทยา มหัทธนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ๖.๕ นางเยาวภา สระบัว

เภสัชกรชำนาญการ๖.๖ นายสถาพร ลำไพบูลย์สุข

เภสัชกรชำนาญการ๖.๗ นางสาวจิราภา รักษ์สาคร

เภสัชกรชำนาญการ๖.๘ นางสาวพัชราพรรณ กิจพันธ์

เภสัชกรชำนาญการ๖.๙ นางสาวนลินรัตน์ ถิรอุฬารสกุล

เภสัชกรชำนาญการ๖.๑๐ นางพัชรา นันทมงคล

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๑ นางสาวณัฎฐภรณ์ เกษมพงศ์วฤทธิ์

เภสัชกรชำนาญการ๖.๑๒ นางสาวพัชรพรรณ ผลบุญ

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๓ นางสาวทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๔ นางสาวอารีพันธ์ เลิศวิทยสกุล

เภสัชกรชำนาญการ๖.๑๕ นางสาวชลธิชา สว่างแจ้ง

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๖ นางสาวกนกวรรณ กมลกิจการ

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๗ นางสาวภูรีรัตน์ โตสถาน

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๘ นางสาวปราณปรียา ชำกรม

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๑๙ นางสาวเยาวพร แสงเสน

เภสัชกรปฏิบัติการ๖.๒๐ นางสาวปิยธิดา วิสุทธิ์สิริ

เภสัชกรปฏิบัติการ


๗. กลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและชีววัตถุ

๗.๑ นายมรกต ประภัสศิริพันธุ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๗.๒ นางสาวศุภาพิชญ์ สุภาพ

เภสัชกรชำนาญการ๗.๓ นางสาวปิยนันท์ บุญประเสริฐ

เภสัชกรชำนาญการ๗.๔ นางสาวจุฑามาศ พิสปิงคำ

เภสัชกรชำนาญการ๗.๕ นางสาวอาภาสินี สานุพันธ์

เภสัชกรชำนาญการ๗.๖ นางสาวศิวพร สกุลภักดี

เภสัชกรชำนาญการ๗.๗ นายธันวา พิทักษ์มงคลกุล

เภสัชกรชำนาญการ๗.๘ นายวิทวัส วิริยะบัญชา

เภสัชกรชำนาญการ๗.๙ นายชัชช์กุญช์ เตชะกิตติโรจน์

เภสัชกรปฏิบัติการ๗.๑๐ นายณพดนัย จักรภีร์ศิริสุข

เภสัชกรปฏิบัติการ๗.๑๑ นางสาวอินทิราภรณ์ เชาว์ดี

เภสัชกรปฏิบัติการ๗.๑๒ นางสาวบุญญารัสมิ์ ภูริชโรจนวัฒน์

เภสัชกรปฏิบัติการ๗.๑๓ นางวีณา นกอยู่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


๘. กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่

๘.๑ นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๘.๒ นางคัคนางค์ ปอแก้ว

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ๘.๓ นางอชิรญา ไพรสุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ๘.๔ นายวรานนท์ ชีวาจร

เภสัชกรชำนาญการ๘.๕ นายธนานันท์ ทรัพย์เจริญ

เภสัชกรชำนาญการ๘.๖ นางสาวเกศราพร ต้นไม้ทอง

เภสัชกรชำนาญการ๘.๗ นายศรัณย์ นิ่มวรพันธุ์

เภสัชกรชำนาญการ๘.๘ นางสาวปฐวดี ออคูณสวัสดิ์

เภสัชกรชำนาญการ๘.๙ นายเกรียงไกร แก้วชัยภูมิ

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๐ นางสาวศันสนีย์ มันจันดา

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๑ นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๒ นางสาวกนกรัตน์ จำหาญ

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๓ นางสาวปรียาภรณ์ ชูประจง

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๔ นายกฤษณ์ เหลืองวัฒนพงศ์

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๕ นายเรวุฒิ ทองวัน

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๖ นางสาวณฐพร เอี่ยมชลวิเลิศ 

เภสัชกรชำนาญการ๘.๑๗ นางปณิธิดา ศิลาเหลือง

เภสัชกรปฏิบัติการ๘.๑๘ นางสาวณัฐศศิญา นาคบุรี

เภสัชกรปฏิบัติการ๘.๑๙ นางสาวภัทรียา ทวีกาญจน์

เภสัชกรปฏิบัติการ๘.๒๐ นางสาวนัจธมนตร์ ทองงามขำ

เภสัชกรปฏิบัติการ๘.๒๑ นายทศพล จันทร์ภักดี

เภสัชกรปฏิบัติการ๘.๒๒ นางสาวนภัสวรรณ ภู่มณี

เภสัชกรปฏิบัติการ๘.๒๓ นางสาวพิชามญชุ์ วิถีสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ 


๙. กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย

๙.๑ นางสาวจีรัง ภมรสูต

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม


๙.๒ นางมาฆมาส หรรษคุณาฒัย

เภสัชกรชำนาญการ๙.๓ นางปิยาภรณ์ อ้อนคำภา

เภสัชกรชำนาญการ๙.๔ นางสาวมธุรส ยอดพรหม

เภสัชกรชำนาญการ๙.๕ นายไมตรี ชีวกุลประสิทธิ์

เภสัชกรชำนาญการ๙.๖ นายไพโรจน์ โอสถาภิรัตน์

เภสัชกรชำนาญการ๙.๗ นายเสริมรัฐ ไชยคุณ

เภสัชกรชำนาญการ๙.๘ นางสาววิทยรัตน์ แดงใหญ่

เภสัชกรชำนาญการ๙.๙ นางสาวมนชนก มงคลพันธุ์

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๐ นายกรกต ยศเรืองศรี

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๑ นางสาวอังคณา อิ่มเอิบสิน

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๒ นางพรหมภัสสร์ ลิ้มบวรสิน

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๓ นางสาวศศิธร แง้เจริญกุล

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๔ นางสาวชุติมา เกียรติวุฒิอมร

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๕ นางภรณ์วีณา ปิ่นสุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๖ นางสาวปิยะรส วัชระนุกุล

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๗ นางสาวนิชานันท์ ดีวิญญา

เภสัชกรชำนาญการ๙.๑๘ นางสาวจุฑามาศ ด้วงสง

เภสัชกรปฏิบัติการ๙.๑๙ นายวริทธิ์ วิชัยธรรมธร 

เภสัชกรปฏิบัติการ๙.๒๐ นางสาวสิริฉัตร ชื่นใจ

เภสัชกรปฏิบัติการ๙.๒๑ นางสาวอภิษฎา ชูสถาน

เภสัชกรปฏิบัติการ๙.๒๒ นางสาววรัทยา พลสวัสดิ์วานิชย์

เภสัชกรปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖