แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอใช้หน้าโฆษณาที่ได้รับอนุญาตแล้ว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฉลากและเอกสารกำกับยา
7 กันยายน 2566