​แนวปฏิบัติเพื่อรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกรณียาที่มีส่วนประกอบของเออร์กอตตามีน (Ergotamine)
14 มีนาคม 2566