แนวทางการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับรอง (Minor Variation (Notification) - MiV-N) และคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการพิจารณาอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
13 กรกฎาคม 2566