แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่ต้องกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญในหนึ่งหน่วย (Content Uniformity)
31 กรกฎาคม 2566