คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอ้างอิงทะเบียนเดิม (REFER) กรณีเปลี่ยนสถานที่ผลิตยา (แบบ ข.ท.ย. 2/2) (F-D2-24)
15 มีนาคม 2565