เนื่องจากมีการปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน จึงยังขอไม่ใส่รายละเอียด รอแก้ไขแล้วเสร็จจะดำเนินการใส่ให้ครบถ้วน
1 พฤษภาคม 2566