การควบคุมสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เภสัชเคมีภัณฑ์การควบคุมสินค้า (เภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำเร็จรูปของคนและสัตว์) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑

pdf.png

ตัวอย่าง การกรอกแบบ ในการยื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้าสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ (เภสัชเคมีภัณฑ์ 16 รายการ) รวม SALBUTAMOLและ ALBUTEROL

zip.png

รายชื่อสารในกลุ่ม 16 รายการที่ควบคุมการนำเข้า

zip.png
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545

pdf.png

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545

pdf.png

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือให้ความเห็นชอบในการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ยกเลิก


ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545pdf.png

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545

pdf.png

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองและออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาตในการนำหรือสั่งสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 107) พ.ศ. 2538


ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาตในการนำสาร Clenbuterol เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2538 ยกเลิก