ด้านทะเบียนตำรับยา
24 พฤษภาคม 2566

​ด้านทะเบียนตำรับยา


เรื่อง

​Acrobat

สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบ่งตามประเภท ตั้งแต่ปี 2555 - 2566

PDF

สถิติจำนวนการยกเลิกทะเบียนตำรับยาแบ่งตามประเภท ตั้งแต่ปี 2555 - 2566

PDF​ด้านใบอนุญาต


เรื่อง

​Acrobat

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2566

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2565

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2564

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2563

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2562

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2561

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2560

PDF

สถิติจำนวนผู้รับอนุญาตด้านยาในแต่ละจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

PDF

สถิติจำนวนสถานที่ขายยา ผลิตยา และนำสั่งยา ที่ได้รับอนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2559

PDF

สถิติการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการด้านยา ตั้งแต่ปี 2558-2559

PDF
ด้านใบอนุญาตเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร


เรื่อง

​Acrobat

สถิติจำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ พ.ศ. 2566 จำแนกตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

PDF

สถิติจำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ พ.ศ. 2565 จำแนกตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

PDF

สถิติจำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ พ.ศ. 2564 จำแนกตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2539 - 2557

PDF

สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแบ่งตามเขตเฉพาะกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556

สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2555 (Amount of modern drugs (medicine) registered in Thailand during 1983-2011

สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2555 (Amount of traditional drugs (medicine) registered in Thailand during 1983-2011)

สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบ่งตามหมวดยา ปี 2542 (Amount of drugs (medicine) registered in Thailand categorised by type of dosage forms in 1999)