เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาขายยาที่มีการใช้หน้าโฆษณาขายยาที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากและ/หรือเอกสารกำกับยาที่ไม่กระทบต่อหน้าโฆษณาขายยาที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว
11 กันยายน 2566