รายชื่อบุคคลากรสำนักยา

1.ผู้บริหารกองยา

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นายสุชาติ จองประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองยา
นางธารกมล จันทร์ประภาพ
ผชช.ด้านมาตรฐานยา
นางอรัญญา เทพพิทักษ์
รก. ผชช.ด้านความปลอดภัยฯ

2.ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวศศิภาส์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนารีรัตน์ เผือกศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัชนีวรรณ ยโสธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพัณณ์ชิตา ทองจิรัฏฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ แสงตรง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกองแก้ว แท่นแก้ว
​เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปนัสดา ชื่นสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุตดี ปายัน
ลูกจ้างประจำ

​3.กลุ่มพัฒนาระบบ

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวจารุณี กฤษณพันธ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
​นายธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล
​เภสัชกรชำนาญการ (โครงการ HIPP)
นางสาวสุดาวดี เรืองสุคนธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานต่างประเทศและระบบคุณภาพ
นางสาวนันทนา ไกรแสง
เภสัชกรชำนาญการ (ไปช่วยราชการ)
งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ
หัวหน้างานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ
นางสาวอนงค์นาฏ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา อ่อนเถื่อน
นักพัฒนาระบบราชการ
นางจุฑามาศ สุพรรณชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
​นางสาวเจริดจร้า ธีระตระกูล
​นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิจัยพัฒนาระบบ
นางสาวนิธิมา สุ่มประดิษฐ์
หัวหน้างานวิจัยพัฒนาระบบ
​นางสาวสุกัญญา นำสวัสดิ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวสิริมา ปุณณินท์
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวนันทิยา สมเจตนากุล
เภสัชกรปฏิบัติการ
​-
เภสัชกรปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา
นายกฤษดา ลิมปนานนท์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา
นายปริญญา มองเพ็ชร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางจุฑามาศ เหลืองอรุณชัย
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายพงศ์สถิติ ไวทย์รุ่งโรจน์ ​
​เภสัชกรปฏิบัติการ

​4.กลุ่มกำหนดมาตรฐาน

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นางนันทรัตน์ สุขรอด
หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐาน
นางสาวนันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
​นางสาวณยา วงษ์พูน
​เภสัชกรชำนาญการ
​นางนารีพรรณ กิจเจริญนุกูล
​​​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวพัชราวรรณ พลรักษา
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวมนชนก ด้วงดี​
​​เภสัชกรปฏิบัติการ
​-
​​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาววรรณนิสา สุดทรวง
เจ้าพนักงานธุรการ

5.กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นายปราโมทย์ อัครภานนท์
รองผู้อำนวยการกองยา, หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
งานยาวิจัยทางคลินิก
นางสาวอกนิษฐ์ เวพีวุฒิกร
หัวหน้างานยาวิจัยทางคลินิก
นางเยาวภา สระบัว
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวจิราภา รักษ์สาคร
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวชลธิชา สว่างแจ้ง
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวอารีพันธ์ เลิศวิทยสกุล
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวสาธิตา ต้นสกุลชัยสันติ
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวโชติกา ซอหมัด
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​งานยาชีววัตถุ
นางปาริชาติ จิระชนากุล
หัวหน้างานยาชีววัตถุ
นายมรกต ประภัสศิริพันธุ์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวศุภาพิชญ์ สุภาพ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวปิยนันท์ บุญประเสริฐ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาววรรษมน อ่อนดี
เภสัชกรชำนาญการ
นายวิทวัส วิริยะบัญชา
เภสัชกรชำนาญการ
นายชัชช์กุญช์ เตชะกิตติโรจน์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวอาภาสินี สานุพันธ์
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายณพดนัย จักรภีร์ศิริสุข
​​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ พิสปิงคำ
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางวีณา นกอยู่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวฐิตารีย์ สุดชัยพร​
​เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
​งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์ ​ ​
นางสาวใจพร พุ่มคำ
หัวหน้างานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
นางสาวรัตนา ทรงเมฆ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศอมรเสถียร
เภสัชกรชำนาญการ
นางภรณ์วีณา ปิ่นสุวรรณ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวปิยาพรณ์ ชูติกุล
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวภูษณิศา ไผ่ป้อง
​เภสัชกรปฏิบัติการ
งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
นางสาวมธุรส ยอดพรหม
หัวหน้างานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
นางสาวชุติมา เกียรติวุฒิอมร
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวศศิธร แง้เจริญกุล
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวอังคณา อิ่มเอิบสิน
เภสัชกรชำนาญการ
​นางพรหมภัสสร์ ลิ้มบวรสิน
​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวชลิสาทิพย์ ลัทธ์บวรภัค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

​6.กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
นายปิ่นพงศ์ อินทรพาณิช
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีรัง ภมรสูต
​เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
​นางคัคนางค์ ปอแก้ว
​เภสัชกรชำนาญการ
​นางปิยาภรณ์ อ้อนคำภา
​เภสัชกรชำนาญการ
​นางมาฆมาส หรรษคุณาฒัย
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวกนกรัตน์ จำหาญ
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวเกศราพร ต้นไม้ทอง
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวปฐวดี ออคูณสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวปิยะรส วัชระนุกุล
​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์ มันจันดา​
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์
​เภสัชกรชำนาญการ
นางอชิรญา ไพรสุวรรณ​
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นายเกรียงไกร แก้วชัยภูมิ
​​เภสัชกรชำนาญการ
นายธนานันท์ ทรัพย์เจริญ​
​เภสัชกรชำนาญการ
​นายไพโรจน์ โอสถาภิรัตน์
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นายไมตรี ชีวกุลประสิทธิ์
เภสัชกรชำนาญการ
​นายศรัณย์ นิ่มวรพันธุ์
​​เภสัชกรชำนาญการ
​นายเสริมรัฐ ไชยคุณ
​​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ ด้วงสง​
เภสัชกรปฏิบัติการ​
นางสาวณฐพร เอี่ยมชลวิเลิศ​
เภสัชกรปฏิบัติการ​
​นางสาวณัฐศศิญา นาคบุรี
เภสัชกรปฏิบัติการ​
นางสาวนิชานันท์ ดีวิญญา​
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวมนชนก มงคลพันธุ์​
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาววิทยรัตน์ แดงใหญ่
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวสิริฉัตร ชื่นใจ​
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายกรกต ยศเรืองศรี​
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายกฤษณ์ เหลืองวัฒนพงศ์
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายทศพล จันทร์ภักดี​
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายธันวา พิทักษ์มงคลกุล
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายเรวุฒิ ทองวัน
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายวรานนท์ ชีวาจร
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายศักดิ์กมล เพ็งสกุล
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายสถาพร ลำไพบูลย์สุข​
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายวิวัฒน์ วิกัยนภากุล
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญศิริ โปราณานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกุลวาณี พันธพงศ์ธรรม​
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
​นางสาวสาวิตรี เริ่มลึก
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
​นางสาวเด่นนภา บุญค้ำชู
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
​นางสาวมุขสุดา คำแดง
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวปฐวีวรรณ รัตนพงศ์​
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
​นางสาวอาฑิตา ลักษณะนุวงศ์
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีเมฆ​
​นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายวันชัย วนิดา
ลูกจ้างประจำ​
งานใบอนุญาต
นายทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์
หัวหน้างานใบอนุญาต
นางสาวปรียาภรณ์ ชูประจง
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวนภัสวรรณ ภู่มณี
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางปณิธิดา ศิลาเหลือง
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวนัจธมนตร์ โสดา
​​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางพรรณี รี้พลไกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวอัญชลี จิตรักนที
หัวหน้ากลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
นางนภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช
เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวจุฑาทิพ เลาหเรืองชัยยศ
เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวนุชรินธ์ โตมาซา
​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาววรรณนิษา เถียรทวี​
​​เภสัชกรชำนาญการ
นายถิรพิชญ์ เจือจันทร์​
​​​เภสัชกรชำนาญการ
นายธนกฤต มงคลชัยภักดิ์
​​​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกฤษณา คูชัยสิทธิ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวคัคนางค์ โตสงวน
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวธนิศา ทาทอง
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวปานตา เทือกสุบรรณ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวภัทรกรณ์ ศิริบุญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวราศรี แซ่โง้ว
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวศุภสิริ เลิศวิชา
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายปวรุตม์ วงศ์มโนวิสุทธิ์
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายพุทธวัฏ ประเสริฐสกุล
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายยุทธนา ดวงใจ
​​เภสัชกรปฏิบัติการ
นายสุวีร์ ศิริประภาวัฒน์
​​เภสัชกรปฏิบัติการ

8.งานยาเคมี

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
​นางสุภัทรา ผ่องศรี
หัวหน้างานยาเคมี
​นางสาวสุมิตรา หาญพาสุพงศ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
​นางสาวอธิพร ดุมแก้ว
​เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
​นางศิราณี พาสว่าง
​​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวกิติยา ภู่เจริญ
​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวรัชดา โตอนันต์
เภสัชกรชำนาญการ
​​นางสาวศุภลักษณ์ คีรีคช
​เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวหัทยา มหัทธนวัฒน์
​เภสัชกรชำนาญการ
​นายศิระ จันทร์เพ็ง
เภสัชกรชำนาญการ
​นางพัชรา นันทมงคล
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวกนกวรรณ สุขกิจโสภณ
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวกุลวดี สวัสดิ์ไพบูลย์ทวี
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวณัฎฐภรณ์ เกษมพงศ์วฤทธิ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวทิฆัมพร เอื้อวิเศษวงศ์
​เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวธนธรณ์ พรมวงษ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวนลินรัตน์ ถิรอุฬารสกุล
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวปรียาภรณ์ เนตรหิน
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวพัชรพรรณ ผลบุญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวภัทรวรรณ ฉิมวงษ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวภูรีรัตน์ โตสถาน
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวเยาวพร แสงเสน
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาววันวิสาข์ สุริยวงค์
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวศิวพร สกุลภักดี
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวอัญศาณี รัตนะชีวะกุล
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายภูริพงษ์ นิติไชย
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​​ว่าที่ร้อยตรีธีรวัต นนทสวัสดิ์ศรี
​เภสัชกรปฏิบัติการ
​นางสาวมยุรี คงมีทรัพย์
​เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริการด้านยา ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ​
นางสาวจารุวรรณ โตรณ​
เภสัชกรชำนาญการ
​นางรัชดา พัฒนสมบัติสกุล
​เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวสินีนาฏ อ่วมสำอางค์​
​เภสัชกรชำนาญการ
​นางสาวพัชราพรรณ กิจพันธ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
​นายวริทธิ์ วิชัยธรรมธร
​เภสัชกรปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564