ประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 7 ส.ค. 66 (แก้ไขการพิมพ์ 11 ส.ค. 66)
8 สิงหาคม 2566