ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการตรวจตราด้านชีวสมมูล (Bioequivalence Inspection) เพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์การศึกษาชีวสมมูลโดยสมัครใจ ประกาศ วันที่ 8 ก.พ. 2566กาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มาตรฐาน การขออนุญาต และการรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยยาเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา ลว 27 ก.พ. 67
21 กุมภาพันธ์. 2567