21 ธันวาคม 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Update Date 21/12/2566

1.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออก และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ 2566 New

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง Update Date 21/12/2566

1.  การยื่่นคำขอ GMP Clearance แบบรับรองรายผลิตภัณฑ์ (Product)

2.  การยื่นคำขอ GMP Clearance แบบรับรองรายสถานที่ผลิตยา (Manufacturing site)

3.  แบบฟอร์มการขอให้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

4.  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site Master File)

5.  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการผลิตยาที่จะนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร