พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) จากเว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9 พฤษภาคม 2566