ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ประกาศ อย เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงแบบมีเงื่อนไข
14 พฤษภาคม 2567

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงแบบมีเงื่อนไข  ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย หรือ QR code ด้านล่างนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (ร่าง) ประกาศ อย. เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงแบบมีเงื่อนไข

2. (ร่าง) คู่มือแนบท้าย ประกาศ อย.