การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ สธ เรื่อง ยาอันตราย
4 พฤษภาคม 2567

กองยาขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ .. (ยารักษาโรคต้อหิน และ ยาสารสกัดขมิ้นชัน) ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2567  ทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย หรือ QR Code ด้านล่างนี้

QR-draft ปกยาอันตราย(ยาต้อหิน+ขมิ้นชัน).png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ ..