เอกสารประกอบการประชุม (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มาตรฐาน การขออนุญาต และการรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยยาเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา วันที่ 6 ธ.ค. 2566
13 ธันวาคม 2566