รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ .. พ.ศ. ....
13 พฤษภาคม 2567

กองยาขอเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความเห็นต่อ

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน  ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 

ระหว่างวันที่ 13-27 พฤษภาคม 2567 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzcxOERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= หรือ ผ่าน QR code นี้

QR hearing ยาสามัญปประจำบ้าน.jpg

download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ฉบับที่.. พ.ศ. ....
  2. เอกสารแนบท้ายร่างประกาศ