การแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโฆษณายา
6 กุมภาพันธ์. 2567

ด้วยกองยาตรวจพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นคำขออนุญาตโฆษณายา ได้มีการชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโฆษณายาในช่วงเดือน กันยายน 2565 - มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการจัดเก็บที่ คลาดเคลื่อน

ในการนี้ กองยาขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่มีการยื่นคำขออนุญาตโฆษณายาในช่วงเวลา ดังกล่าว และได้มีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโฆษณายา โปรดแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงิน ที่มีการจัดเก็บผิดพลาดดังกล่าวคืน รายละเอียดตามแบบแจ้งความประสงค์ที่ส่งมาด้วย โดยขอให้ยื่นส่งแบบ ดังกล่าว พร้อมหลักฐานการชำระเงิน  มาที่กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย กองยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 214 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ของหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 590 7157 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

แบบแจ้งความประสงค์ขอเงินคืน