การควบคุมสินค้า (เภสัชเคมีภัณฑ์ และ ยาสำเร็จรูปของคนและสัตว์) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

การควบคุมสินค้า (เภสัชเคมีภัณฑ์ และ ยาสำเร็จรูปของมนุษย์และสัตว์) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

การควบคุมสินค้า (เภสัชเคมีภัณฑ์และยาสำเร็จรูปของคนและสัตว์) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวอย่าง การกรอกแบบ ในการยื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้าสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ (เภสัชเคมีภัณฑ์ 16 รายการ) รวม SALBUTAMOLและ ALBUTEROL
รายชื่อสารในกลุ่ม 16 รายการที่ควบคุมการนำเข้า

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545
– ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือให้ความเห็นชอบในการนำหรือสั่งสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ยกเลิก 
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545
– ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองและออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาตในการนำหรือสั่งสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) หรือ ซัลบิวตามอล (Salbutamol) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 107) พ.ศ. 2538
– ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาตในการนำสาร Clenbuterol เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2538 ยกเลิก