การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันยาสัตว์ (ยกเว้นยาชีววัตถุ)

หลักเกณฑ์/ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันยาสัตว์

คำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาMs WordAcrobat
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.1)DownloadOpenPDF
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.2) OpenPDF
คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.3) OpenPDF
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาเกี่ยวกับผู้รับอนุญาตและสถานที่ผลิตในต่างประเทศ (แบบ ย.4) OpenPDF
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5)Download OpenPDF
การลดขั้นตอนเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาMs WordAcrobat
ประกาศกองควบคุมยา, แบบ ท.ย. 9/1 (คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาเกี่ยวกับผู้รับอนุญาต)DownloadOpenPDF
การปรับลดขั้นตอนการแก้ไขทะเบียนตำรับยาMs WordAcrobat
หนังสือกองควบคุมยา เรื่อง การปรับลดขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในทะเบียนตำรับยาOpenPDF
ระดับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาDownloadOpenPDF
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ (Generic Drugs) แบบ ASEAN Harmonization OpenPDF
แบบตรวจสอบเอกสาร คำขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญแบบ ASEAN HARMONIZATIONMs Word OpenPDF
หลักเกณฑ์และตัวอย่างการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบใช้เอกสารทะเบียนเดิม (TRANSFER)Ms WordAcrobat
แบบตรวจรับเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนกรณีถ่ายโอนทะเบียนตำรับยา (Transfer)DownloadOpenPDF
คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบถ่ายโอนทะเบียนตำรับ (TRANSFER)DownloadOpenPDF
คำรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักยาDownloadOpenPDF
คำรับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรDownloadOpenPDF
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (TRANSFER)DownloadOpenPDF
เอกสารประกอบการพิจรณาDownloadOpenPDF
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อการส่งออกยาMs WordAcrobat
คำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกยาOpenPDF
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗)OpenPDF
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาส่งออกเท่านั้น (แบบส.อ.ย.1)OpenPDF
ข้อมูลตำรับยา เพื่อการส่งออกเท่านั้น (แบบส.อ.ย.2)OpenPDF
“มติ” การประชุมของ “คณะทำงานส่งเสริมการส่งออกยา” (แบบส.อ.ย.3)OpenPDF
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาใหม่ แบบ Asean HarmonizationMs WordAcrobat
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs)/ การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่/ การประเมินคำขอขึ้นทะเบียน / คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาใหม่และยาชีววัตถุใหม่ ในส่วนของข้อมูลด้านคลินิก/ คู่มือ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ DownloadOpenPDF
เอกสารรูปแบบ PDFOpenPDF
ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องยื่นในการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ (New Drug) แบบ Asean Harmonization จำแนกตามประเภทยาใหม่Ms WordAcrobat
เอกสารรูปแบบ PDFOpenPDF
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาสามัญใหม่ แบบ Asean HarmonizationMs WordAcrobat
เอกสารรูปแบบ PDFOpenPDF
คู่มือ / หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ แบบ ASEAN HarmonizationMs WordAcrobat
เอกสารรูปแบบ PDFOpenPDF
คำขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ / สัตว์เพื่อจำหน่าย (ร.ผ.01)OpenPDF
คำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่เป็นชีววัตถุ (แบบข.ท.ย.3)OpenPDF
หลักเกณฑ์/ แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันยาสัตว์Ms WordAcrobat
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันยาสัตว์OpenPDF
แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสำหรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ (ขทย.1)DownloadOpenPDF
แบบ รย.2 ส่วนที่ 2 หลักฐานแสดงคุณภาพของยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์DownloadOpenPDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (REFER)OpenPDF
แบบคำรับรองผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (Refer) กรณีสถานที่ผลิตยาเดิม (ขทย.2/1)OpenPDF
คำรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์แบบอ้างอิง (Refer) กรณีเปลี่ยนสถานที่ผลิตยา แนบแบบตรวจสอบด้วยตนเอง (ขทย.2/2)OpenPDF
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณMs WordAcrobat
คู่มือ/หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบรานOpenPDF
คำรับรองเงื่อนไขการแจ้งรายการเรียกเก็บยาคืนของผู้รับอนุญาตผลิต และนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักรDownloadOpenPDF
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.1)DownloadOpenPDF
คำขออนุญาต ผลิตยาตัวอย่าง/นำหรือสั่งยาตัวอย่างในราชอาณาจักร เพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ยบ.8)DownloadOpenPDF
หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งให้กระทำการแทนDownloadOpenPDF