แบบฟอร์มรายงาน

แบบรายงานประจำปี

  1. ยาแผนปัจจุบัน

  2. ยาแผนโบราณ สำหรับสัตว์

แบบรายงานทุก 4 เดือน

  1. ตารางสรุปการส่งรายงานและบัญชียาที่ต้องส่งทุก4 เดือน
  2. แบบบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ ผ.ย.4)
  3. แบบบัญชีรายชื่อยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ น.ย.4)
  4. รายงานการขายเภสัชเคมีภัณฑ์(แบบ ภ.ค.3)
  5. รายงานการขายยาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด(แบบ ข.ย.13)