เอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณา

ลำดับรายการดูเอกสาร
1แบบฟอร์มคำขออนุญาตโฆษณายา (F-D2-14,03-01/07/62)OpenPDF
2หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจ)
OpenPDF
3หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณา
– กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจ
– กรณีบุคคลธรรดาเป็นผู้มอบอำนาจ

OpenPDF
OpenPDF
4​แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตโฆษณาขายยาOpenPDF
5คู่มือการขออนุญาตโฆษณายาOpenPDF
6คู่มือโฆษณายาปี2551 (เล่มเขียว)OpenPDF
7แนวทางการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไปOpenPDF
8การโฆษณาขายยาทางอินเตอร์เน็ตOpenPDF
9โฆษณายาอย่างไรไม่ผิดกฎ ( สำหรับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา )OpenPDF
10โรคที่ห้ามโฆษณายาต่อประชาชนทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 6 มค2520 พรบ.ยา 782OpenPDF
11ถาม-ตอบเกี่ยวกับการโฆษณาขายยาOpenPDF
12คำรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเพิ่มสื่อโฆษณาขายยาOpenPDF