เรื่อง  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา

วันที่ลงนาม 22 ม.ค. 2561​