หนังสือเวียน

ลำดับหนังสือเวียนดูเอกสาร
1เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดเก็บสื่อโฆษณาขายยาคุมกำเนิดในร้านขายยา ( สธ.1003.10 4765)OpenPDF
2เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดเก็บสื่อโฆษณาขายยาคุมกำเนิดในร้านขายยา (สธ.1003.10.4764)OpenPDF
3เรื่อง การจัดทำจดหมายถึงแพทย์(Dear Doctor Letter) (สธ.1003.10.ว 6762)OpenPDF
4เรื่อง แนวทางการให้ข้อมูลยา (สธ.1003.10ว.3262)OpenPDF
5เรื่อง การใช้สื่อการประชุมทางไกลของโฆษณาขายยาทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้วOpenPDF