สมุนไพร

การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร

​หัวข้อ​Acobat
1. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพรDownload
การประชุมชี้แจงโปรแกรมการยื่นขอเลข 15 หลัก
สำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้า
Ms Word/ExcelAcrobat
1. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศDownload
2. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศDownload
3. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จาก สำนักยาDownload
4. โปรแกรม Logistics ด้านยาระบบออกเลขที่สำคัญสำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้าDownload
5. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logistics ด้านยาระบบออกเลขที่สำคัญสำหรับวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้าDownload
6. หนังสือมอบอำนาจ activation codeDownload
7. หนังสือขอ activation codeDownload
8. แบบคำขอ  username  ของผู้ประกอบการ (แบบ ศ.14)Download
ฐานข้อมูลรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพร และ แบบฟอร์การแจ้งชื่อ
วัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม
Ms Word/ExcelAcrobat
แบบฟอร์การแจ้งชื่อวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและระบุ Reference เพื่อให้ทาง อย. สามรถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นส่งมายัง e-mail : chayapanaa@gmail.com ใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ จะส่ง e-mail ตอบกลับต่อไปDownload
ฐานข้อมูลรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามรถตรวจสอบรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรนำเข้าและหมายเลข 16 หลัก สำหรับใช้ประกอบการยื่นขอเลข 15 หลัก ต่อไป (หากตรวจสอบแน่ใจแล้วไม่มีรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรที่บริษัทตนนำเข้ามา โปรดแจ้งรายชื่อวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติมมายัง e-mail : chayapanaa@gmail.com)Download