วิดีโอแนะนำการกรอกรายงานประจำปีด้านยา

1.ขั้นตอนการยื่นรายงานประจำปีให้เภสัชกรตรวจสอบ
2.ขั้นตอนการอนุมัติรายงานประจำปี สำหรับเภสัชกรผู้ตรวจสอบรายงานประจำปี 
3.ยาแผนปัจจุบัน
          3.1 สำหรับมนุษย์
                   – [ผ.ย.6(ก)] รายงานประจำปี การผลิตยาแผนปัจจุบัน (สำหรับมนุษย์)
                   – (น.ย.6) รายงานประจำปี -การนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (สำหรับมนุษย์)
          3.2 สำหรับสัตว์
                   – [ผ.ย.6(ก)-สัตว์] รายงานประจำปี การผลิตยาแผนปัจจุบัน (สำหรับสัตว์)
                   – [น.ย.6-สัตว์] รายงานประจำปี การนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (สำหรับสัตว์)
4.ยาแผนโบราณ
          4.1 สำหรับมนุษย์
                   – (ย.บ.6) รางานประจำปี-การผลิตยาแผนโบราณ (สำหรับมนุษย์)
                   – (ย.บ.11) รายงานประจำปี-การนำหรือสั่งยาแผนโบราณ (สำหรับมนุษย์)
          4.2 สำหรับสัตว์
                   – [ย.บ.6-สัตว์] รายงานประจำปี การผลิตยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว์)
                   – [ย.บ.11-สัตว์] รายงานประจำปี การนำหรือสั่งยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว์)
5.รายงานเภสัชเคมีภัณฑ์ (ประจำปี) ตามแบบ ภ.ค.2 และแบบสรุป ภ.ค.2
6.รายงานส่งยาออกไปนอกราชอาณาจักร