คู่มือการขอพิจารณามาตรฐาน วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (Click ที่ รูปแบบไฟล์เพื่อ Download)

  1. แบบตรวจสอบ/ประเมิน/ทบทวนเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ Word // Pdf
  2. รายการยาที่ประสงค์จะขอให้พิจารณามาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ Word // Pdf
  3. แบบคำขอพิจารณามาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ Word // Pdf
  4. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Site  Master File) Word // Pdf
  5. แบบยืนยันเจตจำนงในการยื่นคำขอพิจารณามาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ Word // Pdf
  6. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการผลิตยาที่จะนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งรายละเอียดของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา พร้อมรูปภาพประกอบ Word // Pdf

***(รายการที่ 1 – 6 Updateวันที่ 1/5/2564)***

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้สำหรับการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 / 5 / 2564 เป็นต้นไป   New New New