กองยา ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

 โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

          เอกสารแนบ

            ๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

            ๒. แบบแสดงความคิดเห็นทาง https://forms.gle/rg9srN5tmFdEKJyW7 หรือ แสกน QR code

ประกาศ-สธ-ยาควบคุมพิเศษ-25

QR code.png