ข้อมูลเชิงสถิติ

มูลค่า

มูลค่าการผลิตและมูลค่าการนำหรือสั่งยา แยกตาม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประจำปี2532-2553 | OPEN

มูลค่าการผลิตและการนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ประจำปี​2530-2555 | PDF

มูลค่ายาแผนปัจจุบันของ Antibiotics แยกตามกลุ่มยา ประจำปี 2533 – 2541 | OPEN

มูลค่าการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์  แยกตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

มูลค่าการนำเข้าของยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์  แยกตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

มูลค่าการนำเข้าของยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์  แยกตามประเภททะเบียนยา ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

มูลค่าการนำเข้าของยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์  แยกตามประเภททะเบียนยา ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

มูลค่าการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์  แยกตามประเภททะเบียนยา ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

มูลค่าการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์  แยกตามประเภททะเบียนยา ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

มูลค่าการผลิตยาและนำเข้าของยาแผนปัจจุบัน ประจำปี 2553 -2562 | OPEN

สถิติ

เรื่องAcrobat
​ด้านทะเบียนตำรับยา
– สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบ่งตามประเภท ตั้งแต่ปี 2555 – 2563PDF
– สถิติจำนวนการยกเลิกทะเบียนตำรับยาแบ่งตามประเภท  ตั้งแต่ปี 2555 – 2563PDF
​ด้านใบอนุญาต
​​- สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2563​​PDF​
​- สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2562​PDF​
​- สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2561PDF
​- สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2560PDF
​- สถิติจำนวนผู้รับอนุญาตด้านยาในแต่ละจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)PDF​
​- สถิติจำนวนสถานที่ขายยา ผลิตยา และนำสั่งยา ที่ได้รับอนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)PDF
​- สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559​PDF
​- สถิติการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการด้านยา  ตั้งแต่ปี 2558-2559PDF
ด้านใบอนุญาตเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
– สถิติจำนวนร้านขายยาประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563 จำแนกตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร PDF
​-สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2539 – 2557
-สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแบ่งตามเขตเฉพาะกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556
-สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2555 (Amount of modern drugs (medicine) registered in Thailand during 1983-2011)
-สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในแต่ละปี ตั้งแต่ ปี 2526-2555 (Amount of traditional drugs (medicine) registered in Thailand during 1983-2011)
-สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบ่งตามหมวดยา ปี 2542 (Amount of drugs (medicine) registered in Thailand categorised by type of dosage forms in 1999)
PDF