ข้อมูลยาสำหรับประชาชน

รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่เป็นกลางสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นระบบ เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการพัฒนาข้อมูลยาสำหรับประชาชน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การออกประกาศแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยาตามแนวทางอาเซียน 1 ฉบับ และการจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลของประชาชนและเป็นข้อมูลสำหรับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล

ลำดับที่ชื่อยารูปแบบยา และความแรงชื่อไฟล์ข้อมูล
1พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 80 มิลลิกรัมPDF
2พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 120 มิลลิกรัมPDF
3พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 160 มิลลิกรัมPDF
4พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัมPDF
5พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 325 มิลลิกรัมPDF
6พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัมPDF
7พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 650 มิลลิกรัมPDF
8พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 650 มิลลิกรัม
(ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน)
​PDF
9พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/1 มิลลิลิตรPDF
10พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 120 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตรPDF
11พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 150 มิลลิกรัม/1 มิลลิลิตรPDF
12พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 160 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตรPDF
13พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 240 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตรPDF
14พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตรPDF
15แอสไพริน
aspirin (ยาควบคุมพิเศษ)
ชนิดเม็ด 75, 81, 300, 325 มิลลิกรัม
หรือ ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้ 81, 300, 325 มิลลิกรัม
PDF
16แอสไพริน
aspirin (ยาอันตราย)
ชนิดแคปซูล 300 มิลลิกรัม หรือ ชนิดเม็ด 300, 325, 500 มิลลิกรัมPDF
17แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดผงบรรจุซอง ขนาดซองละ 100 มิลลิกรัมPDF
18แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนขนาด 200 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตรPDF
19แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดเม็ด/แคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัมPDF
20แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดหยอดตา ขนาด 1 กรัม ใน 100 มิลลิลิตร (1% w/v)PDF
21ซิโพรฟลอกซาซิน
ciprofloxacin
ชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัมPDF
22คลาริโทรไมซิน
clarithromycin
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม
และ คลาริโทรมัยซิน เอ็มอาร์
coming soon
23คลาริโทรไมซิน
clarithromycin
ชนิดผงบรรจุซองสำหรับผู้ใหญ่coming soon
24คลาริโทรไมซิน
clarithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับเด็ก ขนาด 250 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรcoming soon
25ลีโวฟลอกซาซิน
levofloxacin
ชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม และ 750 มิลลิกรัมPDF
26มีเบนดาโซล
Mebendazole
ชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัมcoming soon
27มีเบนดาโซล
Mebendazole
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรcoming soon
28นอร์ฟลอกซาซิน
norfloxacin
ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัมPDF
29โอฟลอกซาซิน
ofloxacin
ชนิดเม็ด 100 มิลลิกรัม และ 200 มิลลิกรัมPDF
30แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดแคปซูล 250 มิลลิกรัมcoming soon
31แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดแคปซูล 500 มิลลิกรัมcoming soon
32แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
33แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 500 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
34อะมอกซิซิลลิน
amoxicillin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
35อะมอกซิซิลลิน
amoxicillin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 400 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
36อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 125 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
37อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
38อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
39อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 400 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตรcoming soon
40อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดเม็ด 375 มิลลิกรัมcoming soon
41อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดเม็ด 625 มิลลิกรัมcoming soon
42อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate
ชนิดเม็ด 1,000 มิลลิกรัมcoming soon
43ซีลีค็อกซิบ
celecoxib
ชนิดแคปซูล 200 และ 400 มิลลิกรัมPDF
44เอทอริค็อกซิบ
etoricoxib
ชนิดเม็ด 30, 60, 90, 120 มิลลิกรัมPDF
45ไดโคลฟีแนกโพแทสเซียม
diclofenac potassium
ชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 25 มิลลิกรัมPDF
46ไดโคลฟีแนกโพแทสเซียม
diclofenac potassium
ชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 50 มิลลิกรัมPDF
47ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 25 มิลลิกรัมPDF
48ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 50 มิลลิกรัมPDF
49ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 75 มิลลิกรัมPDF
50ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 100 มิลลิกรัมPDF
51ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดเจลสำหรับทา ความแรงร้อยละ 5coming soon
52ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดน้ำเชื่อม หรือ ยาน้ำแขวนตะกอน 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรcoming soon
53ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดเม็ด 200, 400 และ 600 มิลลิกรัมcoming soon
54ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดเม็ดออกฤทธ์นาน 800 มิลลิกรัมcoming soon
55อินโดเมทาซิน
indomethacin
ชนิดแคปซูล 25 มิลลิกรัมPDF
56มีล็อกซิแคม
meloxicam
ชนิดเม็ด 7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัมPDF
57นาพรอกเซน
naproxen
ชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัมPDF
59นาพรอกเซนโซเดียม
naproxen sodium
ชนิดเม็ด 275 มิลลิกรัมPDF
59ทิน็อกซิแคม
tenoxicam
ชนิดเม็ด 20 มิลลิกรัมPDF
60อะทอร์วาสแททินแคลเซียม
atorvastatin calcium
ชนิดเม็ด 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัมPDF
61ซิมวาสแททิน
simvastatin
ชนิดเม็ด 10, 20 และ 40 มิลลิกรัมcoming soon
62เบทาเมทาโซนวาเลอเรต
betamethasone valerate
ชนิดยาทาครีม 0.1 % w/wPDF
63เบทาเมทาโซนวาเลอเรต
betamethasone valerate
ชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.1 % w/wPDF
64เบทาเมทาโซนวาเลอเรต
betamethasone valerate
ชนิดยาน้ำสารละลายทาภายนอก 0.1% w/vPDF
65เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาครีม 0.05 % w/wPDF
66เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาโลชัน 0.05 % w/wPDF
67เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.05 % w/wPDF
68เดกซาเมทาโซน
dexamethasone
ชนิดเม็ด 0.25, 0.5 และ 4 มิลลิกรัมPDF
69เพรดนิโซโลน
prednisolone
ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัมPDF
70เพรดนิโซโลน
prednisolone
ชนิดน้ำเชื่อม 15 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
71เพรดนิโซโลน
prednisolone
ชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรcoming soon
72บรอมเฟนิรามีนมาลีเอต
brompheniramine maleate
ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัมPDF
73คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต
chlorpheniramine maleate
ชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
74คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต
chlorpheniramine maleate
ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัมPDF
75เฟกโซเฟนาดีน
fexofenadine
ชนิดเม็ด 60, 120, 180 มิลลิกรัมPDF
76ลอแรทาดีน
loratadine
ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัมPDF
77ลอแรทาดีน
loratadine
ชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
78ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์
cetirizine hydrochloride
ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัมPDF
79ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์
cetirizine hydrochloride
ชนิดน้ำเชื่อม 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตรPDF
80มีเบนดาโซล
mebendazole
ชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัมPDF
81มีเบนดาโซล
mebendazole
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
82โลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์
loperamide hydrochloride
ชนิดแคปซูล 2 มิลลิกรัมPDF
83เกลือชดเชยน้ำชนิดกิน
oral rehydration salts (ORS)
ผงน้ำตาลเกลือแร่PDF
84แอซีทิลซิสทีอีน
acetylcysteine
ชนิดเม็ดฟู่ 600 มิลลิกรัม และแกรนูล 100, 200, 300 และ 600 มิลลิกรัมPDF
85แอมบรอกซอลไฮโดรคลอไรด์
ambroxol hydrochloride
ชนิดเม็ด 30 มิลลิกรัมPDF
86เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
dextromethorphan
ชนิดเม็ดอม 15 มิลลิกรัมPDF
87เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
dextromethorphan
ชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
88เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
dextromethorphan
ชนิดเม็ด 15 มิลลิกรัมPDF
89อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ + แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
aluminium hydroxide + magnesium hydroxide
ชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอนPDF
90อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ + แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ + ชิเมทิโคน
aluminium hydroxide + magnesium hydroxide + simethicone
ชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอนPDF
91ดอมเพอริโรน
domperidone
ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัมPDF
92ดอมเพอริโรน
domperidone
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตรPDF
93โอเมพราโซล
omeprazole
ชนิดชนิดแคปซูลรูปแบบพิเศษที่ให้ยาแตกตัวในลำไส้ 20 มิลลิกรัมPDF
94บิสซาโคดิล
bisacodyl
ชนิดเม็ดแบบเคลือบพิเศษ 5 มิลลิกรัมPDF
95มะขามแขก
senna
ชนิดเม็ดPDF
96ซินนาริซีน
cinnarizine
ชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัมPDF
97ฟลูนาริซีน
flunarizine
ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัมPDF
98ไดเมนไฮดริเนต
dimenhydrinate
ชนิดเม็ด 50 มิลลิกรัมPDF
99คอลชิซีน
colchicine
ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 0.6 มิลลิกรัมPDF
100ฟลูออกซีทีน
fluoxetine
ชนิดแคปซูล 20 มิลลิกรัมPDF
101ไกลเบนคลาไมด์
glibenclamide
ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัมPDF
102เมตฟอร์มิน
metformin
ชนิดเม็ด 500 และ 850 มิลลิกรัมcoming soon
103เมตฟอร์มิน
metformin
ชนิดเม็ด 1000 มิลลิกรัมcoming soon
104อินซูลินกลาจีน
insulin glargine
ชนิดยาฉีด 100 ยูนิต/มิลลิลิตรcoming soon
105ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
hydrochlorothiazide
ชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัมPDF
106ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
hydrochlorothiazide
ชนิดเม็ด 50 มิลลิกรัมPDF
107ไนเฟดิพีน
nifedipine
ชนิดเม็ดรูปแบบปลดปล่อยยาทันที 5 และ 10 มิลลิกรัมPDF
108แคลเซียมคาร์บอเนต
calcium carbonate
ชนิดเม็ดเคี้ยว 1500 มิลลิกรัมPDF
109แคลเซียมคาร์บอเนต
calcium carbonate
ชนิดเม็ดฟู่ 1250 มิลลิกรัมPDF
110แคลเซียมคาร์บอเนต
calcium carbonate
ชนิดเม็ด 1250 มิลลิกรัมPDF
111เฟอร์รัสซัลเฟต
ferrous sulfate
ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัมPDF
112เฟอร์รัสฟูมาเรต
ferrous fumarate
ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัมPDF
113ลีโวนอร์เจลเทรล
levonorgestrel
ชนิดเม็ด 750 ไมโครกรัมcoming soon
114เออร์โกทามินทาร์เทรต + แคฟเฟอีน
ergotamine tartrate + caffeine
ชนิดเม็ด เออร์โกทามินทาร์เทรต 1 มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน 100 มิลลิกรัมPDF
115อะเลนโดรเนต
alendronate
ชนิดเม็ดcoming soon
116ไรซีโดรเนต
risedronate
ชนิดเม็ดcoming soon
117เวนลาฟาซีน
venlafaxine
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย หรือ แคปซูล 37.5 , 75 และ 150 มิลลิกรัมcoming soon
118วาเรนิคลีน
varenicline
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม 0.5 และ 1 มิลลิกรัมcoming soon
119บูโพรพิออน
bupropion
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย 150 และ 300 มิลลิกรัมcoming soon
120กาบาเพนติน
gabapentin
ชนิดแคปซูล 100, 300 และ 400 มิลลิกรัมcoming soon
121โคลพิโดเกรล
clopidogrel
ชนิดเม็ด 75 มิลลิกรัมcoming soon
122ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล
mycophenolate mofetil
ชนิดเม็ด 500มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล 250 มิลลิกรัม
coming soon
123ฟลูทิคาโซน + แซลเมเทอรอล
fluticasone + salmeterol
ชนิดสูดพ่นทางปาก ฟลูทิคาโซน250ไมโครกรัม และ แซลเมเทอรอล50ไมโครกรัมcoming soon