4. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรสุขภาพ บรรยายโดย ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล