3. ข้อสอบเพื่อประเมิน competency ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บรรยายโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล