​5. คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2017