แบบสำรวจความพึงพอใจ กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

แบบสำรวจความพึงพอใจ กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ โดยขอให้หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ คลิก