แจ้งเตือนการส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยกฎหมายว่าด้วยยากำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร มีหน้าที่ส่งรายงาน/บัญชีประจำปี ทั้งนี้ กำหนดให้ส่งรายงานหรือบัญชีตามแบบข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป ขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดในการรายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว โดยกองยา ขอแจ้งเตือนผู้รับอนุญาตต้องส่งรายงานประจำปี ทุกรายการที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ แม้จะไม่ได้ดำเนินการผลิต หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใน ปี พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านระบบรายงานประจำปี ดูทั้งหมด คลิก