แจ้งผู้รับอนุญาต เรื่อง การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทยาในฉลากของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 50