เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินทะเบียนตำรับยาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Joint Assessment)

          ภายใต้ความร่วมมือด้านยาของอาเซียน (ASEAN Pharmaceutical Harmonization) ได้มีการจัดตั้ง ASEAN Joint Assessment Coordinating Group (JACG) ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ดำเนินโครงการนำร่องการประเมินตำรับยาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Joint Assessment, ASEAN JA) โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขณะนี้โครงการนำร่องดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในการประชุม The 4th JACG Meeting เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีมติให้ประชาสัมพันธ์เอกสารเกี่ยวกับการประเมินทะเบียนตำรับยาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลยาของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้
  1. ASEAN Joint Assessment Process for Pharmaceutical Products Information for Applicants
  2. ASEAN Joint Assessment for Pharmaceutical Products Public Announcement
  3. List of priority products for next JA activity