เรื่อง แผนยุทธ์ศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพ

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 

(Antimicrobial Resistance : AMR)

 

สื่อวีดิทัศน์(VDO)

01-INFO AMR เรื่อง6 มาตรการกำจัดเชื้อดื้อยา

02-INFO แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

03-INFO ” 6 strategies to combat AMR”